دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 729 PDF
تعداد مشاهده : 661 PDF
تعداد مشاهده : 989 PDF

بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

بهروز جعفرپور; محمدعلی سبك‌خیز; ماهرخ فلاحتی رستگار; سمیرا پاكباز
تعداد مشاهده : 600 PDF

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

نفیسه دیوسالار; سالار جمالی; حسن پدرام فر; حسین طاهری
تعداد مشاهده : 725 PDF

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک

ابراهیم ایزدی; محمد حسن راشد محصل; قدریه محمودی; معصومه دهقان
تعداد مشاهده : 731 PDF
تعداد مشاهده : 895 PDF

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس

(مقاله کوتاه پژوهشی)هادی كریمی‌پورفرد; مجید پاك نیت; زهرا تنهامعافی
تعداد مشاهده : 619 PDF

تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

(مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی; غلامحسین حق‌نیا; امیر لكزیان; محمد حسن زاده خیاط; حوریه نصیرلی
تعداد مشاهده : 803 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 508 PDF