نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول  PDF    دانلود : 6338
عبدالامیر محیسنی ; مختار داشادی ; محمد شاهوردی ; محمدحسن كوشكی
بازدید: 584
دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گیلان  PDF    دانلود : 8007
جعفر اصغری ; علی واحدی ; حمیدرضا خوش قول
بازدید: 640
بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)  PDF    دانلود : 3437
منصور سارانی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی ; اسکندر زند
بازدید: 544
تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici  PDF    دانلود : 4340
سمیه الوانی ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; مسعود احمدزاده
بازدید: 754
تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه  PDF    دانلود : 4911
حمیدرضا محمددوست چمن آباد ; بهناز پورمرادكلیبر ; علی اصغری
بازدید: 712
بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM۲)  PDF    دانلود : 3857
بهروز جعفرپور ; محمدعلی سبك‌خیز ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; سمیرا پاكباز
بازدید: 533
بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی  PDF    دانلود : 4155
فاطمه سلیمانی ; گودرز احمدوند ; بیژن سعادتیان
بازدید: 678
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران  PDF    دانلود : 6965
نفیسه دیوسالار ; سالار جمالی ; حسن پدرام فر ; حسین طاهری
بازدید: 613
تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت  PDF    دانلود : 6390
عباس بانج شفیعی ; جواد اسحاقی راد ; احمد علیجانپور ; مجید پاتو
بازدید: 564
کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه  PDF    دانلود : 7419
فرزاد مجیدی شیل‌سر ; فریدون پاداشت‌دهكایی ; مجید نحوی
بازدید: 563
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک  PDF    دانلود : 3307
ابراهیم ایزدی ; محمد حسن راشد محصل ; قدریه محمودی ; معصومه دهقان
بازدید: 638
پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای  PDF    دانلود : 6561
كمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسكندر زند
بازدید: 699
شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس  PDF    دانلود : 7643
(مقاله کوتاه پژوهشی)هادی كریمی‌پورفرد ; مجید پاك نیت ; زهرا تنهامعافی
بازدید: 520
تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس  PDF    دانلود : 3424
(مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی ; غلامحسین حق‌نیا ; امیر لكزیان ; محمد حسن زاده خیاط ; حوریه نصیرلی
بازدید: 691
abstract  PDF    دانلود : 5054
Abstract AbیTract
بازدید: 461