دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

بهروز جعفرپور; محمدعلی سبك‌خیز; ماهرخ فلاحتی رستگار; سمیرا پاكباز

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

نفیسه دیوسالار; سالار جمالی; حسن پدرام فر; حسین طاهری

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک

ابراهیم ایزدی; محمد حسن راشد محصل; قدریه محمودی; معصومه دهقان

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس

(مقاله کوتاه پژوهشی)هادی كریمی‌پورفرد; مجید پاك نیت; زهرا تنهامعافی

تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

(مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی; غلامحسین حق‌نیا; امیر لكزیان; محمد حسن زاده خیاط; حوریه نصیرلی

abstract

abstract abیtract