دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)

ولایتی ولایتی; زمانی زمانی; جامی الاحمدی جامی الاحمدی; راشد محصل راشد محصل; حسینی حسینی

معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

باعدل چری باعدل چری; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; روحانی روحانی

شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی; روحانی روحانی; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; مکرم حصار مکرم حصار

گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران

رفیعی رفیعی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; نجفی نیا نجفی نیا

تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه

والد ساروی والد ساروی; صدروی صدروی; بهرامی بهرامی

بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

ایزدی ایزدی; راشد محصل راشد محصل; زند زند; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; لكزیان لكزیان

تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی

سیدی نسب سیدی نسب; محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد; نوری قنبلانی نوری قنبلانی; اصغری اصغری

بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.)

ولی الله پور ولی الله پور; خاکزاد خاکزاد; قلی پوری قلی پوری; براری براری

اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران

جعفری احمدآبادی جعفری احمدآبادی; مدرس اول مدرس اول; پوژاد ویلار پوژاد ویلار

abstract

abstract abیtract