دریافت نسخه XML این شماره

اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)

ولایتی ولایتی; زمانی زمانی; جامی الاحمدی جامی الاحمدی; راشد محصل راشد محصل; حسینی حسینی
تعداد مشاهده : 736 PDF

معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

باعدل چری باعدل چری; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; روحانی روحانی
تعداد مشاهده : 700 PDF

شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی; روحانی روحانی; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; مکرم حصار مکرم حصار
تعداد مشاهده : 1076 PDF

گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران

رفیعی رفیعی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; نجفی نیا نجفی نیا
تعداد مشاهده : 637 PDF

تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه

والد ساروی والد ساروی; صدروی صدروی; بهرامی بهرامی
تعداد مشاهده : 789 PDF

بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

ایزدی ایزدی; راشد محصل راشد محصل; زند زند; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; لكزیان لكزیان
تعداد مشاهده : 565 PDF

تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی

سیدی نسب سیدی نسب; محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد; نوری قنبلانی نوری قنبلانی; اصغری اصغری
تعداد مشاهده : 646 PDF

اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

فتح اللهی فتح اللهی; حبیب پور حبیب پور; محرمی پور محرمی پور; کچیلی کچیلی
تعداد مشاهده : 943 PDF
تعداد مشاهده : 953 PDF

بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.)

ولی الله پور ولی الله پور; خاکزاد خاکزاد; قلی پوری قلی پوری; براری براری
تعداد مشاهده : 679 PDF

اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران

جعفری احمدآبادی جعفری احمدآبادی; مدرس اول مدرس اول; پوژاد ویلار پوژاد ویلار
تعداد مشاهده : 544 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 394 PDF