نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)  PDF    دانلود : 5189
ولایتی ولایتی ; زمانی زمانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی ; راشد محصل راشد محصل ; حسینی حسینی
بازدید: 644
معرفی گونه هایی از جنس Steiner, ۱۹۴۵ Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 4289
باعدل چری باعدل چری ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ; روحانی روحانی
بازدید: 524
شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 5637
عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی ; روحانی روحانی ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ; مکرم حصار مکرم حصار
بازدید: 935
ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان  PDF    دانلود : 3246
پاکباز پاکباز ; جعفرپور جعفرپور ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 584
گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران  PDF    دانلود : 4584
رفیعی رفیعی ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ; نجفی نیا نجفی نیا
بازدید: 550
تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه  PDF    دانلود : 7096
والد ساروی والد ساروی ; صدروی صدروی ; بهرامی بهرامی
بازدید: 679
بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن  PDF    دانلود : 3311
ایزدی ایزدی ; راشد محصل راشد محصل ; زند زند ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; لكزیان لكزیان
بازدید: 512
بررسی جنبه‌هایی از زیست‌شناسی کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مزارع برنج مازندران  PDF    دانلود : 6099
قهاری قهاری ; طبری طبری
بازدید: 521
تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی  PDF    دانلود : 5541
سیدی نسب سیدی نسب ; محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد ; نوری قنبلانی نوری قنبلانی ; اصغری اصغری
بازدید: 580
اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 7271
فتح اللهی فتح اللهی ; حبیب پور حبیب پور ; محرمی پور محرمی پور ; کچیلی کچیلی
بازدید: 718
تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl)  PDF    دانلود : 7422
ابراهیمی ابراهیمی ; اسلامی اسلامی ; زند زند
بازدید: 852
بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.)  PDF    دانلود : 4251
ولی الله پور ولی الله پور ; خاکزاد خاکزاد ; قلی پوری قلی پوری ; براری براری
بازدید: 636
تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae روی علف های هرز باغات زردآلوی مبتلا به شانکر باکتریایی  PDF    دانلود : 6978
میرمعصوم عراقی میرمعصوم عراقی ; رهنما رهنما
بازدید: 568
اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, ۱۸۴۱) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران  PDF    دانلود : 5055
جعفری احمدآبادی جعفری احمدآبادی ; مدرس اول مدرس اول ; پوژاد ویلار پوژاد ویلار
بازدید: 502
abstract  PDF    دانلود : 5257
Abstract AbیTract
بازدید: 362