نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه  PDF    دانلود : 3567
منتخبی منتخبی ; رحیمییان رحیمییان ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; جعفر پور جعفر پور
بازدید: 813
شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 4186
عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی ; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ; روحانی روحانی
بازدید: 604
ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN۱ در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 3117
مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی ; جعفرپور جعفرپور ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; سبک خیز سبک خیز
بازدید: 638
بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه  PDF    دانلود : 9114
آل ابراهیم آل ابراهیم ; راشد محصل راشد محصل ; میقانی میقانی ; باغستانی باغستانی
بازدید: 1593
بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز  PDF    دانلود : 5125
سهرابی سهرابی ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; موسوی موسوی
بازدید: 647
بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ  PDF    دانلود : 5039
عطار عطار ; رهنما رهنما ; عراقی عراقی ; صدروی صدروی ; صلاتی صلاتی
بازدید: 706
بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس ۲۱ روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای  PDF    دانلود : 6655
حسن زاده حسن زاده ; بهرامی فر بهرامی فر ; اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری
بازدید: 1023
شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی  PDF    دانلود : 3087
عظیمیان عظیمیان ; روحانی روحانی ; مهدیخانی مهدیخانی
بازدید: 565
شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  PDF    دانلود : 3714
مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم ; مکرم حصار مکرم حصار
بازدید: 711
ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه  PDF    دانلود : 8743
سالاری سالاری ; شهیدی بنجار شهیدی بنجار ; صادقی صادقی ; پنجه که پنجه که ; امینایی امینایی ; شاکری شاکری
بازدید: 586
بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum  PDF    دانلود : 7019
صفری اصل صفری اصل ; روحانی روحانی ; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار ; جهانبخش جهانبخش
بازدید: 771
دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)  PDF    دانلود : 5083
جمالی جمالی ; احمدوند احمدوند ; سپهری سپهری ; جاهدی جاهدی
بازدید: 623
قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان  PDF    دانلود : 6901
اسدا...پور اسدا...پور ; ظفری ظفری ; زارع زارع
بازدید: 685
پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  PDF    دانلود : 4368
مکاریان مکاریان ; روحانی روحانی
بازدید: 771
Abstract  PDF    دانلود : 3954
Abstract AbیTract
بازدید: 483
مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی  PDF    دانلود : 6817
نیكدل نیكدل ; دردایی دردایی
بازدید: 659
جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی  PDF    دانلود : 7403
علیان علیان ; زمانی زاده زمانی زاده ; الهی نیا الهی نیا ; مقصودی مقصودی
بازدید: 1082