دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 836 PDF

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; گرایلی گرایلی
تعداد مشاهده : 649 PDF

شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی

عمارلو عمارلو; روحانی روحانی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم
تعداد مشاهده : 1132 PDF

شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; طاهری طاهری; جعفر پور جعفر پور; روحانی روحانی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم
تعداد مشاهده : 940 PDF
تعداد مشاهده : 860 PDF
تعداد مشاهده : 952 PDF

بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد; رشیدی رشیدی; ولیزاده ولیزاده; یزدانیان یزدانیان; محمدی محمدی
تعداد مشاهده : 1288 PDF

شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی

ناطق‌گلستان ناطق‌گلستان; صفرعلیزاده صفرعلیزاده; سرافرازی سرافرازی
تعداد مشاهده : 753 PDF

معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی; مدرس اول مدرس اول; ردی ردی
تعداد مشاهده : 823 PDF

abstract

abstract abstract abیtract
تعداد مشاهده : 536 PDF