دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; گرایلی گرایلی

شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; طاهری طاهری; جعفر پور جعفر پور; روحانی روحانی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم

بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد; رشیدی رشیدی; ولیزاده ولیزاده; یزدانیان یزدانیان; محمدی محمدی

شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی

ناطق‌گلستان ناطق‌گلستان; صفرعلیزاده صفرعلیزاده; سرافرازی سرافرازی

معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی; مدرس اول مدرس اول; ردی ردی

abstract

abstract abstract abیtract