دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

گرایلی گرایلی, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم
بازدید: 14

اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.)

سرابی سرابی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, نظامی نظامی, راشدمحصل راشدمحصل
بازدید: 69

بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

ربیعی مطلق ربیعی مطلق, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, روحانی روحانی, جعفر پور جعفر پور, جهان بخش جهان بخش
بازدید: 20

خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی, محرمی پور محرمی پور, فرازمند فرازمند, کریم زاده اصفهانی کریم زاده اصفهانی
بازدید: 184

اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

یزدانیان یزدانیان, فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد, رشیدی رشیدی, ولیزاده ولیزاده, رشتچی زاده رشتچی زاده, وطنخواه وطنخواه, حمیدی حمیدی
بازدید: 19

اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

راسخ راسخ, خرازی پاکدل خرازی پاکدل, اللهیاری اللهیاری, پاول میکائود پاول میکائود
بازدید: 13

مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد

شیخ الاسلام زاده شیخ الاسلام زاده, صادقی نامقی صادقی نامقی
بازدید: 18

ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

یوسفی یوسفی, پنجه که پنجه که, حاجیان شهری حاجیان شهری, سالاری سالاری, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 20

معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی, مدرس اول مدرس اول, کریمی برنگ کریمی برنگ
بازدید: 10

abstract

abstract abیtract
بازدید: 15