دریافت نسخه XML این شماره

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

گرایلی گرایلی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم
تعداد مشاهده : 794 PDF

اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.)

سرابی سرابی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نظامی نظامی; راشدمحصل راشدمحصل
تعداد مشاهده : 768 PDF

بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

ربیعی مطلق ربیعی مطلق; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; روحانی روحانی; جعفر پور جعفر پور; جهان بخش جهان بخش
تعداد مشاهده : 771 PDF

خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی; محرمی پور محرمی پور; فرازمند فرازمند; کریم زاده اصفهانی کریم زاده اصفهانی
تعداد مشاهده : 1327 PDF

اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

یزدانیان یزدانیان; فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد; رشیدی رشیدی; ولیزاده ولیزاده; رشتچی زاده رشتچی زاده; وطنخواه وطنخواه; حمیدی حمیدی
تعداد مشاهده : 1226 PDF

اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

راسخ راسخ; خرازی پاکدل خرازی پاکدل; اللهیاری اللهیاری; پاول میکائود پاول میکائود
تعداد مشاهده : 925 PDF

مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد

شیخ الاسلام زاده شیخ الاسلام زاده; صادقی نامقی صادقی نامقی
تعداد مشاهده : 960 PDF

ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

یوسفی یوسفی; پنجه که پنجه که; حاجیان شهری حاجیان شهری; سالاری سالاری; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
تعداد مشاهده : 815 PDF

معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی; مدرس اول مدرس اول; کریمی برنگ کریمی برنگ
تعداد مشاهده : 717 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 644 PDF