دریافت نسخه XML این شماره
تعداد مشاهده : 914 PDF

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

زیدعلی زیدعلی; قربانی قربانی; كوچكی كوچكی; آزادبخت آزادبخت; جهانبخش جهانبخش; عاقل عاقل
تعداد مشاهده : 765 PDF
تعداد مشاهده : 1232 PDF

مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

خداشناس رودسری خداشناس رودسری; اخوت اخوت; میرابوالفتحی میرابوالفتحی; کافی کافی
تعداد مشاهده : 768 PDF

ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

حسن زاده حسن زاده; بهرامی فر بهرامی فر; اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری; مختاری مختاری
تعداد مشاهده : 1097 PDF

کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae

علوی فرد علوی فرد; اعتباریان اعتباریان; صاحبانی صاحبانی; امینیان امینیان
تعداد مشاهده : 749 PDF

تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu

صفری اصل صفری اصل; روحانی روحانی; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; جهانبخش جهانبخش
تعداد مشاهده : 729 PDF
تعداد مشاهده : 1001 PDF

بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae)

بی غم بی غم; حسینی نوه حسینی نوه; طالبی جهرمی طالبی جهرمی; حسینی نوه حسینی نوه
تعداد مشاهده : 944 PDF

بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

(گزارش كو تاه علمی)یوسفی (گزارش كو تاه علمی)یوسفی; پنجه که پنجه که; حاجیان شهری حاجیان شهری; سالاری سالاری; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
تعداد مشاهده : 742 PDF

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

(گزارش كوتاه علمی)كیانی (گزارش كوتاه علمی)كیانی; زمانی زمانی; نیكخواه نیكخواه; فتاحی فتاحی
تعداد مشاهده : 961 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 516 PDF