دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

طبسی نژاد طبسی نژاد; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; قارونی کاردانی قارونی کاردانی

مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

عمواقلی طبری عمواقلی طبری; علی‌نیا علی‌نیا; قهاری قهاری; حاجی‌امیری حاجی‌امیری

بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

زند زند; باغستانی باغستانی; پورآذر پورآذر; ثابتی ثابتی; قزلی قزلی; خیامی خیامی; رزازی رزازی

بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی

اسماعیل زاده اسماعیل زاده; سلیمانی سلیمانی; روحانی روحانی

تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

نوراللهی نوراللهی; جوان نیکخواه جوان نیکخواه; نقوی نقوی; اخوت اخوت

ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

فربدنیا فربدنیا; باغستانی باغستانی; زند زند; نورمحمدی نورمحمدی

ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

جعفرپور جعفرپور; سبك‌خیز سبك‌خیز; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار

اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

عسگرپور عسگرپور; قربانی قربانی; کوچکی کوچکی; محمدآبادی محمدآبادی

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT