دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

جانی پور جانی پور; خداپرست خداپرست; الهی نیا الهی نیا; پاداشت پاداشت

شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

قارونی کاردانی قارونی کاردانی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; طبسی نژاد طبسی نژاد

شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

خشكدامن خشكدامن; نیك نژاد كاظم پور نیك نژاد كاظم پور; عبادی عبادی; پدرام فر پدرام فر

تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

قربانی فعال قربانی فعال; فارسی فارسی; پوریان فر پوریان فر; محمودنیا میمند محمودنیا میمند; ذوالعلی ذوالعلی

تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

ایزدی ایزدی; راشد محصل راشد محصل; زند زند; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; لكزیان لكزیان

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی; احمد زاده احمد زاده; شریفی تهرانی شریفی تهرانی; جوان نیکخواه جوان نیکخواه

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

حسینی حسینی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف