فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

فروه سادات مصطفوی نیشابوری; سید کاظم صباغ; احد یامچی; سعید نصر الله نژاد; ناصر پنجه که

تعيين زمان مناسب استفاده از قارچ¬کش¬ها جهت مهار بيماري لکه خرمايي گندم بر اساس مراحل رشدي گياه

مصطفی عابدی تیزکی; کوروش رضاپور; محمد علی اقاجانی; فرداد اسدی; سیاوش سلیمیان

تأثیر اسید جیبرلیک، پس‌رسی و حذف پوشینه بر جوانه‌زنی بذر علف پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus Thunb.)

منصور سارانی; علی قنبری; محمد گلوی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد علی باغستانی میبدی

تغییرات فلور و تنوع گونه¬ای جوامع علف¬های¬هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) استان گلستان پس از یک دهه

معصومه یونس آبادی; مهدی مین باشی; لیلا حبیبیان; علیرضا ساوری نژاد; عبدالعزیز حقیقی

تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

جمشید سامانی‌پور; سهراب محمودی; علی رضا صمد زاده; حسین حمامی