فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه¬های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

لیلا ابراهیمی; خلیل بردی فتوحی فر; محمد جوان نیک¬خواه; محمدرضا نقوی

ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

مرضیه معتمدی; مهدی نصراصفهانی; عیدی بازگیر; مصطفی درویش¬نیا