دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 117 صفحه 1-9 PDF

تأثیر آفتاب¬دهی خاک بر کنترل علف¬پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی
تعداد مشاهده : 132 صفحه 11-19 PDF
تعداد مشاهده : 77 صفحه 21-28 PDF

تأثیر علف¬کش¬های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

سبحه غفارپور‍; سید عبدالرضا کاظمینی; حبیب ا حمزه زرقانی; زینب السادات هاشمی
تعداد مشاهده : 123 صفحه 29-38 PDF

واکنش ژنوتیپ¬های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

سیامک رحمانپور; علیرضا نبی بور; ابوالقاسم خدابنده
تعداد مشاهده : 55 صفحه 39-47 PDF

بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان

ابراهیم ایزدی دربندی; مهناز میرزائی; هادی مهدیخانی
تعداد مشاهده : 70 صفحه 59-69 PDF
تعداد مشاهده : 107 صفحه 83-90 PDF
تعداد مشاهده : 55 صفحه 91-99 PDF
تعداد مشاهده : 88 صفحه 101-119 PDF

ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات Callosobrucus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

حدیث محمدی نوری; جهانشیر شاکرمی; شهریار جعفری; نرگس عینی
تعداد مشاهده : 89 صفحه 121-128 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 129-137 PDF
تعداد مشاهده : 423 صفحه 139-146 PDF
تعداد مشاهده : 83 صفحه 147-156 PDF