فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر آفتاب¬دهی خاک بر کنترل علف¬پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی

تأثیر علف¬کش¬های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

سبحه غفارپور‍; سید عبدالرضا کاظمینی; حبیب ا حمزه زرقانی; زینب السادات هاشمی

واکنش ژنوتیپ¬های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

سیامک رحمانپور; علیرضا نبی بور; ابوالقاسم خدابنده

بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان

ابراهیم ایزدی دربندی; مهناز میرزائی; هادی مهدیخانی