فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) با خردل¬وحشی (Sinapis arvensis L.)

فاطمه عبداللهی; حمیدرضا محمددوست جمن آباد; علی اصغری

تأثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato virus X; (PVX))

امین رادمرد تیتکانلو; سعید نصراله نژاد; رحیم احمدوند; عباس رضایی اصل; فروه سادات مصطفوی نیشابوری

ارزیابی تحمل برخی پایه¬های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

یعقوب محمد علیان; سیده نجمه بنی هاشمیان; مرتضی گل محمدی; سید مهدی بنی هاشمیان; سمانه بشیری