دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 232 صفحه 548-557 PDF
تعداد مشاهده : 141 صفحه 568-575 PDF

بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) با خردل¬وحشی (Sinapis arvensis L.)

فاطمه عبداللهی; حمیدرضا محمددوست جمن آباد; علی اصغری
تعداد مشاهده : 127 صفحه 581-591 PDF
تعداد مشاهده : 150 صفحه 605-616 PDF
تعداد مشاهده : 161 صفحه 617-627 PDF
تعداد مشاهده : 197 صفحه 628-638 PDF

تأثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato virus X; (PVX))

امین رادمرد تیتکانلو; سعید نصراله نژاد; رحیم احمدوند; عباس رضایی اصل; فروه سادات مصطفوی نیشابوری
تعداد مشاهده : 122 صفحه 653-661 PDF
تعداد مشاهده : 146 صفحه 676-689 PDF

ارزیابی تحمل برخی پایه¬های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

یعقوب محمد علیان; سیده نجمه بنی هاشمیان; مرتضی گل محمدی; سید مهدی بنی هاشمیان; سمانه بشیری
تعداد مشاهده : 147 صفحه 700-705 PDF