دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن¬برگ¬کش¬های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

علی اصغر چیت بند; رضا قربانی; محمدحسن راشدمحصل; محبوبه نبی زاده
تعداد مشاهده : 228 صفحه 374-387 PDF
تعداد مشاهده : 134 صفحه 388-395 PDF

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص¬های رشد گونه¬ها و عملکرد در مزرعه سویا

حبیبه سلطانی; علی قنبری; مهدی راستگو; قربانعلی اسدی
تعداد مشاهده : 113 صفحه 396-408 PDF
تعداد مشاهده : 217 صفحه 409-419 PDF
تعداد مشاهده : 161 صفحه 433-444 PDF
تعداد مشاهده : 113 صفحه 445-455 PDF

مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum)

الهام الهی فرد; نرگس شمشیرگرزاده; علیرضا ابدالی مشهدی; محمدرضا مرادی تلاوت
تعداد مشاهده : 122 صفحه 456-465 PDF

غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم

نامدار مرادی; حشمت ا... رحیمیان; علی دهستانی; ولی ا... بابایی زاد; یاسر یعقوبیان
تعداد مشاهده : 223 صفحه 466-474 PDF
تعداد مشاهده : 119 صفحه 475-487 PDF

معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

محمّد ولی تقدّسی; محمد رحیم معینی; غلامعلی اکبرزاده شوکت; هاشم کمالی; رئوف کلیایی
تعداد مشاهده : 265 صفحه 505-510 PDF
تعداد مشاهده : 148 صفحه 527-539 PDF