فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن¬برگ¬کش¬های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

علی اصغر چیت بند, رضا قربانی, محمدحسن راشدمحصل, محبوبه نبی زاده
بازدید: 43

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص¬های رشد گونه¬ها و عملکرد در مزرعه سویا

حبیبه سلطانی, علی قنبری, مهدی راستگو, قربانعلی اسدی
بازدید: 50
بازدید: 45

مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum)

الهام الهی فرد, نرگس شمشیرگرزاده, علیرضا ابدالی مشهدی, محمدرضا مرادی تلاوت
بازدید: 28

غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم

نامدار مرادی, حشمت ا... رحیمیان, علی دهستانی, ولی ا... بابایی زاد, یاسر یعقوبیان
بازدید: 50

معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

محمّد ولی تقدّسی, محمد رحیم معینی, غلامعلی اکبرزاده شوکت, هاشم کمالی, رئوف کلیایی
بازدید: 222