فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص¬های رشد گونه¬ها و عملکرد در مزرعه سویا

حبیبه سلطانی; علی قنبری; مهدی راستگو; قربانعلی اسدی

غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم

نامدار مرادی; حشمت ا... رحیمیان; علی دهستانی; ولی ا... بابایی زاد; یاسر یعقوبیان

معرفی حشره¬کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

محمّد ولی تقدّسی; محمد رحیم معینی; غلامعلی اکبرزاده شوکت; هاشم کمالی; رئوف کلیایی