فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی هسته¬داران در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر rep-PCR

رضا برازنده آق کاریز; ناصر پنجه که; محمد حاجیان شهری; سید کاظم صباغ; محمود بهزادی

بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آرپناهی; سید وحید اسلامی; رحمت اله دهقان خلیلی

بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش

عبدالله در‍‍پور سرخ سرایی; مهدی راستگو; ابراهیم ایزدی دربندی; کمال حاج محمدنیا قالیباف

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان¬های میوه در استان خراسان شمالی

ناهید حیدرزاده; عصمت مهدیخانی مقدم; مرجان پاچناری

استخراج و شناسایی متابولیت¬های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

مائده شهیری طبرستانی; کامران رهنما; محسن جهانشاهی; سعید نصرالله نژاد; محمدحسین فاطمی