دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 462 صفحه 1-12 PDF

بررسی تنوع ژنتیکی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی هسته¬داران در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر rep-PCR

رضا برازنده آق کاریز; ناصر پنجه که; محمد حاجیان شهری; سید کاظم صباغ; محمود بهزادی
تعداد مشاهده : 267 صفحه 13-19 PDF
تعداد مشاهده : 218 صفحه 20-28 PDF

بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آرپناهی; سید وحید اسلامی; رحمت اله دهقان خلیلی
تعداد مشاهده : 212 صفحه 29-39 PDF
تعداد مشاهده : 396 صفحه 40-51 PDF

بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش

عبدالله در‍‍پور سرخ سرایی; مهدی راستگو; ابراهیم ایزدی دربندی; کمال حاج محمدنیا قالیباف
تعداد مشاهده : 134 صفحه 61-73 PDF
تعداد مشاهده : 238 صفحه 74-80 PDF
تعداد مشاهده : 289 صفحه 81-91 PDF
تعداد مشاهده : 426 صفحه 92-104 PDF

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان¬های میوه در استان خراسان شمالی

ناهید حیدرزاده; عصمت مهدیخانی مقدم; مرجان پاچناری
تعداد مشاهده : 196 صفحه 124-130 PDF

استخراج و شناسایی متابولیت¬های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

مائده شهیری طبرستانی; کامران رهنما; محسن جهانشاهی; سعید نصرالله نژاد; محمدحسین فاطمی
تعداد مشاهده : 415 صفحه 131-141 PDF
تعداد مشاهده : 350 صفحه 152-165 PDF

سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

سمیرا گودرزوند چگینی; حبیب عباسی پور; جابر کریمی; علیرضا عسکریان زاده
تعداد مشاهده : 259 صفحه 172-178 PDF