فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم

سید حسین ترابی; محمد بازوبندی; احمد رجبی; محمد حسن هادی زاده; احسان ترابی

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

علی اصغر چیت بند; سید بهنام کلالی; علیرضا قائمی; سعید جاهدی پور