دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 480 صفحه 547-552 PDF

کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم

سید حسین ترابی; محمد بازوبندی; احمد رجبی; محمد حسن هادی زاده; احسان ترابی
تعداد مشاهده : 299 صفحه 553-561 PDF
تعداد مشاهده : 409 صفحه 587-594 PDF
تعداد مشاهده : 381 صفحه 595-609 PDF
تعداد مشاهده : 296 صفحه 610-621 PDF
تعداد مشاهده : 568 صفحه 622-628 PDF
تعداد مشاهده : 481 صفحه 629-638 PDF
تعداد مشاهده : 508 صفحه 639-645 PDF

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

علی اصغر چیت بند; سید بهنام کلالی; علیرضا قائمی; سعید جاهدی پور
تعداد مشاهده : 535 صفحه 664-676 PDF
تعداد مشاهده : 363 صفحه 684-692 PDF
تعداد مشاهده : 247 صفحه 963-701 PDF
تعداد مشاهده : 380 صفحه 709-717 PDF
تعداد مشاهده : 384 صفحه 744-753 PDF
تعداد مشاهده : 315 صفحه 754-756 PDF