نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی  PDF    دانلود : 318
  مریم فیاض ; علی اکبر فدایی تهرانی ; عبدالرحمن محمدخانی ; محمودرضا تدین 547-552
  بازدید: 228
  کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم  PDF    دانلود : 131
  سید حسین ترابی ; محمد بازوبندی ; احمد رجبی ; محمد حسن هادی زاده ; احسان ترابی 553-561
  بازدید: 158
  تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)  PDF    دانلود : 127
  مجتبی ظفریان ; علی تدین 526-572
  بازدید: 214
  تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره  PDF    دانلود : 166
  خشنود نوراللهی ; محسن حسنی 573-586
  بازدید: 152
  بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری  PDF    دانلود : 98
  نجمه کیانپور ; بیژن حاتمی ; سید حبیب الله نوربخش ; معصومه مقدم 587-594
  بازدید: 206
  بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن  PDF    دانلود : 97
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی ; محمد حسن سیاری 595-609
  بازدید: 188
  استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)  PDF    دانلود : 128
  مسعود کارگر ; رضا قربانی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی راستگو 610-621
  بازدید: 159
  تأثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina و استخراج مواد مؤثره آن ها  PDF    دانلود : 149
  مائده شهیری طبرستانی ; کامران رهنما ; علیرضا امیری 622-628
  بازدید: 231
  مطالعه توانایی و تحمل رقابت ۱۸ رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)  PDF    دانلود : 128
  فاطمه عبداللهی ; حمیدرضا محمددوست چمن آباد 629-638
  بازدید: 208
  شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران  PDF    دانلود : 128
  زهره مرادی ; محسن مهرور ; احسان نظیفی ; محمد زکی عقل 639-645
  بازدید: 279
  مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 134
  هاشم کمالی ; رئوف کلیایی ; محمدولی تقدسی 646-653
  بازدید: 190
  شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان  PDF    دانلود : 120
  وحید حسینی ; امید عینی 654-663
  بازدید: 115
  ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن  PDF    دانلود : 161
  علی اصغر چیت بند ; سید بهنام کلالی ; علیرضا قائمی ; سعید جاهدی پور 664-676
  بازدید: 320
  بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی  PDF    دانلود : 100
  سعید اصلانی ; سعید سعیدی پور 677-683
  بازدید: 159
  بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارایی قارچ Beauveria bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) با روش سطح پاسخ  PDF    دانلود : 113
  علی حیدری ; شاهرخ قرنجیک ; علی درخشان شادمهری ; علیرضا شعبانی نژاد 684-692
  بازدید: 199
  ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 134
  محمد حاجیان شهری ; ابراهیم گنجی مقدم ; حمید افضلی 963-701
  بازدید: 138
  اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش  PDF    دانلود : 133
  راحیل میرابی مقدم ; رضا صادقی ; مسعود تقی زاده 702-708
  بازدید: 159
  اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)  PDF    دانلود : 109
  پریا سلطانی نژاد ; اصغر شیروانی ; مریم راشکی 709-717
  بازدید: 147
  مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها  PDF    دانلود : 134
  اصغر حسینی نیا ; محمد خانجانی ; مهدی خوبدل ; سعید جوادی خدری 718-726
  بازدید: 130
  نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه  PDF    دانلود : 118
  ارزو جمشیدی ; حسنعلی واحدی ; عباسعلی زمانی 727-743
  بازدید: 139
  کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد  PDF    دانلود : 128
  پروین عباس پور ; حسین صادقی نامقی ; لیدا فکرت 744-753
  بازدید: 168
  معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار  PDF    دانلود : 115
  فرخنده امینی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; ساره بقائی راوری 754-756
  بازدید: 139