دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد حسن راشد محصل; مهدی راستگو; محمد حسن زاده خیاط
تعداد مشاهده : 499 صفحه 177-178 PDF
تعداد مشاهده : 555 صفحه 188-198 PDF
تعداد مشاهده : 512 صفحه 199-208 PDF

تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum

سید کاظم صباغ; ابراهیم صباغ; جواد ابخو; فروه السادات مصطفوی
تعداد مشاهده : 540 صفحه 219-229 PDF

ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز

دانیال گندم زاده; عباس روحانی; محمدحسین عباسپور فرد; محمود رضا گلزاریان; علی محمدزاده; ابراهیم ایزدی دربندی
تعداد مشاهده : 481 صفحه 230-241 PDF

معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

زهره خالق آبادیان; حسین صادقی نامقی; فریبا اردشیر; محمد علی اکرمی; سعید هاتفی
تعداد مشاهده : 445 صفحه 242-250 PDF
تعداد مشاهده : 336 صفحه 261-269 PDF
تعداد مشاهده : 905 صفحه 284-291 PDF
تعداد مشاهده : 548 صفحه 292-303 PDF

مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

رضا دیهیم فرد; شهرام نظری; محمدعلی ابوطالبیان
تعداد مشاهده : 345 صفحه 328-336 PDF