فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد حسن راشد محصل, مهدی راستگو, محمد حسن زاده خیاط
بازدید: 75
بازدید: 50

تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum

سید کاظم صباغ, ابراهیم صباغ, جواد ابخو, فروه السادات مصطفوی
بازدید: 34

ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز

دانیال گندم زاده, عباس روحانی, محمدحسین عباسپور فرد, محمود رضا گلزاریان, علی محمدزاده, ابراهیم ایزدی دربندی
بازدید: 28

معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

زهره خالق آبادیان, حسین صادقی نامقی, فریبا اردشیر, محمد علی اکرمی, سعید هاتفی
بازدید: 53

مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

رضا دیهیم فرد, شهرام نظری, محمدعلی ابوطالبیان
بازدید: 26