دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 369 صفحه 14-21 PDF

معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران

نگین میرقاسمی; سالار جمالی; علی سراجی; حسن پدرام فر
تعداد مشاهده : 364 صفحه 22-30 PDF
تعداد مشاهده : 1011 صفحه 63-74 PDF

ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

پرویز احمدی مقدم; آرش روابخش; سید محمد حسن کماریزاده
تعداد مشاهده : 455 صفحه 45-81 PDF

شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

فهیمه میرخانی; حسین علایی; امیرحسین محمدی; معصومه حقدل
تعداد مشاهده : 481 صفحه 82-92 PDF
تعداد مشاهده : 346 صفحه 109-117 PDF
تعداد مشاهده : 381 صفحه 127-133 PDF

بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف

اسماعیل مفیدی; محمد کاظم رمضانی; مرجان دیانت; منصور منتظری; جواد انگجی
تعداد مشاهده : 445 صفحه 134-142 PDF

شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

مهری شعیبی; معصومه شایان مهر; سید سعید مدرس نجف آبادی
تعداد مشاهده : 499 صفحه 151-163 PDF
تعداد مشاهده : 523 صفحه 164-173 PDF
تعداد مشاهده : 180 صفحه 1-31 PDF