دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 399 صفحه 295-303 PDF
تعداد مشاهده : 862 صفحه 304-309 PDF
تعداد مشاهده : 849 صفحه 310-317 PDF

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

زهرا غلامپور; محمد زکی عقل; بهروز جعفر پور; محسن مهرور
تعداد مشاهده : 232 صفحه 318-324 PDF
تعداد مشاهده : 405 صفحه 325-336 PDF
تعداد مشاهده : 492 صفحه 378-387 PDF
تعداد مشاهده : 384 صفحه 388-399 PDF
تعداد مشاهده : 381 صفحه 400-411 PDF

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

فاطمه طبسی نژاد; بهروز جعفرپور; حمید روحانی; محمد زکی عقل; محسن مهرور
تعداد مشاهده : 332 صفحه 412-418 PDF
تعداد مشاهده : 348 صفحه 427-436 PDF
تعداد مشاهده : 590 صفحه 437-448 PDF
تعداد مشاهده : 307 صفحه 459-465 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 191 PDF