فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

فاطمه طبسی نژاد; بهروز جعفرپور; حمید روحانی; محمد زکی عقل; محسن مهرور

abstract

abstract abیtract