دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 244 صفحه 1-8 PDF

تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

شهربانو طاهرآبادی; مرتضی گلدانی; شایسته طاهر آبادی; سید فاضل فاضلی کاخکی
تعداد مشاهده : 1026 صفحه 16-22 PDF
تعداد مشاهده : 499 صفحه 23-31 PDF

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

زینب اورسجی; محمد حسن راشد محصل; احمد نظامی; مجید عباسپور; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 390 صفحه 32-42 PDF
تعداد مشاهده : 407 صفحه 43-54 PDF
تعداد مشاهده : 1157 صفحه 95-101 PDF

تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

حمیدرضا محمددوست چمن آباد; خاطره همتی; مرتضی برمکی
تعداد مشاهده : 658 صفحه 88-94 PDF

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

شهرام نظری; محمدعلی ابوطالبیان; اسکندر زند; رضا دیهیم فرد; جواد فرجی
تعداد مشاهده : 574 صفحه 144-153 PDF
تعداد مشاهده : 451 صفحه 154-158 PDF
تعداد مشاهده : 193 صفحه 1-18 PDF