فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

شهربانو طاهرآبادی; مرتضی گلدانی; شایسته طاهر آبادی; سید فاضل فاضلی کاخکی

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

زینب اورسجی; محمد حسن راشد محصل; احمد نظامی; مجید عباسپور; مهدی نصیری محلاتی

تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

حمیدرضا محمددوست چمن آباد; خاطره همتی; مرتضی برمکی

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

شهرام نظری; محمدعلی ابوطالبیان; اسکندر زند; رضا دیهیم فرد; جواد فرجی