نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 1495
  زینب حیدری نیا ; بهروز جعفرپور ; پریسا طاهری ; مهناز آشنایی 1-8
  بازدید: 182
  شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 2171
  آزاده انتظاری ; بهروز جعفرپور ; محسن مهرور 9-15
  بازدید: 170
  تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه  PDF    دانلود : 2635
  شهربانو طاهرآبادی ; مرتضی گلدانی ; شایسته طاهر آبادی ; سید فاضل فاضلی کاخکی 16-22
  بازدید: 542
  بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج  PDF    دانلود : 2291
  مسعود صاحبی ; سعید طریقی ; پریسا طاهری ; مرتضی گلدانی 23-31
  بازدید: 299
  بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+۲, ۴-D  PDF    دانلود : 1710
  زینب اورسجی ; محمد حسن راشد محصل ; احمد نظامی ; مجید عباسپور ; مهدی نصیری محلاتی 32-42
  بازدید: 230
  اولین گزارش شش گونه و یک جنس از خانواده Torymidae (( Hym: Chalcidoidea از ایران  PDF    دانلود : 2420
  جواد ناظمی رفیع ; حسینعلی لطفعلی زاده 43-54
  بازدید: 232
  شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 649
  محدثه گرامی ; محسن مهرور ; محمد زکی عقل 55-59
  بازدید: 175
  تأثیر غلظت های زیرکشنده کلرتالونیل بر تغییرات وزنی و منابع انرژی سوسک برگخوار سیب‌زمینی Say (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata  PDF    دانلود : 2316
  کبری فتوحی ; مرتضی موحدی فاضل ; اورنگ کاوسی 60-71
  بازدید: 551
  بررسی اثر درجه‌حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه‌حرارت‌های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.)  PDF    دانلود : 2027
  سیامک فولادی ; مرتضی گلدانی ; رضا قربانی ; محمد کافی 72-78
  بازدید: 193
  تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان  PDF    دانلود : 754
  زهره خسرویان چترودی ; حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی 79-87
  بازدید: 206
  اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز و خاک‌ورزی بر مدیریت علف‌های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم  PDF    دانلود : 2514
  محبوبه سردار ; محمدعلی بهدانی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی 95-101
  بازدید: 755
  تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز  PDF    دانلود : 2498
  حمیدرضا محمددوست چمن آباد ; خاطره همتی ; مرتضی برمکی 88-94
  بازدید: 367
  بررسی فونستیک و تنوع و تراکم جمعیت هزارپایان (Diplopoda) خاکزی طی فصول مختلف سال در جنگل سمسکنده مازندران  PDF    دانلود : 2106
  محمود مهرافروز مایوان ; معصومه شایان مهر 113-122
  بازدید: 456
  مقایسه کارآیی علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده بر مهار علف های هرز و عملکرد رقم سی اچ گوجه‌فرنگی  PDF    دانلود : 2161
  روزبه زنگوئی نژاد ; حسین غدیری 102-112
  بازدید: 449
  بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica  PDF    دانلود : 3021
  مجتبی کواری ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 123-133
  بازدید: 350
  بررسی مکانیزم آللوپاتیک عصاره آبی کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) در بذور در حال جوانه زنی قدومه (Alyssum szowitsianum)  PDF    دانلود : 2106
  قدیر طاهری 134-143
  بازدید: 521
  برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین  PDF    دانلود : 2436
  شهرام نظری ; محمدعلی ابوطالبیان ; اسکندر زند ; رضا دیهیم فرد ; جواد فرجی 144-153
  بازدید: 426
  گزارش کوتاه پژوهشی( ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب‌زمینی از این میزبان  PDF    دانلود : 2289
  سید رضا میررحیمی بیداخویدی ; ثمین حسینی ; سید احمد حسینی ; سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی ; الهام محمدی 154-158
  بازدید: 307
  abstract  PDF    دانلود : 2063
  . . 1-18
  بازدید: 138