فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 16

تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

شهربانو طاهرآبادی, مرتضی گلدانی, شایسته طاهر آبادی, سید فاضل فاضلی کاخکی
بازدید: 138

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

زینب اورسجی, محمد حسن راشد محصل, احمد نظامی, مجید عباسپور, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 53
بازدید: 11

تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

حمیدرضا محمددوست چمن آباد, خاطره همتی, مرتضی برمکی
بازدید: 20

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

شهرام نظری, محمدعلی ابوطالبیان, اسکندر زند, رضا دیهیم فرد, جواد فرجی
بازدید: 22
بازدید: 55
بازدید: 20