دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 594 صفحه 277-284 PDF
تعداد مشاهده : 543 صفحه 285-291 PDF
تعداد مشاهده : 481 صفحه 292-301 PDF
تعداد مشاهده : 430 صفحه 302-312 PDF
تعداد مشاهده : 1601 صفحه 33-324 PDF
تعداد مشاهده : 544 صفحه 338-345 PDF

فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

المیرا محمدوند; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; عباس شهدی‌کومله
تعداد مشاهده : 423 صفحه 346-360 PDF

تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

حدیث مصطفی نژاد; نوازاله صاحبانی; فاطمه ناصری نصب; سارا سیاهپوش
تعداد مشاهده : 480 صفحه 361-366 PDF

ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

محمد غروی بایگی; همت اله پیردشتی; ارسطو عباسیان; قاسم آقاجانی مازندرانی
تعداد مشاهده : 680 صفحه 376-386 PDF

بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

فریبا میقانی; محمد میروکیلی; پرویز شیمی; محمد علی باغستانی
تعداد مشاهده : 512 صفحه 387-392 PDF

اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای

نرگس عزیزیان; حمید رضا صراف معیری; اورنگ کاوسی; علیرضا بلند نظر
تعداد مشاهده : 873 صفحه 393-399 PDF

بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور

حسین کربلائی خیاوی; حاجی شیخلینسکی; اسدالله بابای اهری
تعداد مشاهده : 521 صفحه 400-407 PDF
تعداد مشاهده : 1013 صفحه 408-415 PDF

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

سمیه تکاسی; محمد بنایان اول; حمید رحیمیان مشهدی; علی قنبری; ابراهیم کازرونی منفرد
تعداد مشاهده : 514 صفحه 425-428 PDF
تعداد مشاهده : 546 صفحه 429-433 PDF
تعداد مشاهده : 477 صفحه 434-436 PDF
تعداد مشاهده : 553 PDF