دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst

زریر سعیدی; فرشید شبانی; سید حبیب الله نوربخش; علیرضا نعمتی
تعداد مشاهده : 1686 صفحه 11-17 PDF
تعداد مشاهده : 790 صفحه 18-27 PDF
تعداد مشاهده : 670 صفحه 28-35 PDF
تعداد مشاهده : 513 صفحه 36-43 PDF

مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

رقیه مجد; محمدتقی آل ابراهیم; حمیدرضا محمددوست چمن آباد; محمدعلی باغستانی; غلامعلی ناطقی
تعداد مشاهده : 563 صفحه 44-54 PDF
تعداد مشاهده : 466 صفحه 55-65 PDF
تعداد مشاهده : 613 صفحه 66-78 PDF

بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica

مریم رمضانی مقدم; وحید جهانبخش; عصمت مهدیخانی مقدم; ساره بقائی راوری; حمید روحانی
تعداد مشاهده : 368 صفحه 79-86 PDF

نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

غلامحسین حسن شاهی; حبیب عباسی پور; علیرضا عسکریان زاده; جابر کریمی; زهرا دوستی; فاطمه جهان; مجتبی اسماعیلی وردنجانی
تعداد مشاهده : 440 صفحه 87-96 PDF
تعداد مشاهده : 443 صفحه 97-105 PDF

بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک

مسعود آزاد; ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 521 صفحه 106-114 PDF
تعداد مشاهده : 529 صفحه 115-124 PDF

رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا

جواد رضایی; محمد بنایان اول; احمد نظامی; محسن مهرور; باقر محمودی
تعداد مشاهده : 505 صفحه 138-146 PDF
تعداد مشاهده : 516 صفحه 151-153 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 731 PDF