دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی

سیما سهرابی; علی قنبری; محمدحسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی; جاوید قرخلو