دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 669 صفحه 407-416 PDF
تعداد مشاهده : 772 صفحه 417-426 PDF
تعداد مشاهده : 636 صفحه 427-433 PDF
تعداد مشاهده : 1107 صفحه 434-441 PDF

اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی

سیما سهرابی; علی قنبری; محمدحسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی; جاوید قرخلو
تعداد مشاهده : 694 صفحه 452-458 PDF

مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت

شهرام نظری; فائزه زعفریان; اسفندیار فرهمندفر
تعداد مشاهده : 1952 صفحه 459-466 PDF
تعداد مشاهده : 549 صفحه 467-475 PDF
تعداد مشاهده : 876 صفحه 476-483 PDF
تعداد مشاهده : 569 صفحه 484-490 PDF
تعداد مشاهده : 673 صفحه 502-508 PDF
تعداد مشاهده : 806 PDF