نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris  PDF    دانلود : 5613
  زهرا ابراهیمی کاظم آباد ; حمید روحانی ; فاطمه جمالی ; عصمت مهدیخانی مقدم 407-416
  بازدید: 492
  معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران  PDF    دانلود : 4305
  سعید پاک‌طینت سئیج ; حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی ; سعید هاتفی 417-426
  بازدید: 572
  شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی  PDF    دانلود : 5598
  سارا قارونی کاردانی ; بهروز جعفرپور ; محسن مهرور ; سعید طریقی 427-433
  بازدید: 505
  تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد در سیب زمینی  PDF    دانلود : 6583
  فاطمه صمدی ; حمیدرضا محمددوست چمن آباد 434-441
  بازدید: 753
  بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئیدTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae)  بدون عنوان    دانلود : 748 PDF    دانلود : 3539
  محمود ناظری ; احمد عاشوری ; مجتبی حسینی 442-451
  بازدید: 430
  اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی  PDF    دانلود : 5761
  سیما سهرابی ; علی قنبری ; محمدحسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; جاوید قرخلو 452-458
  بازدید: 495
  مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت  PDF    دانلود : 7121
  شهرام نظری ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر 459-466
  بازدید: 1516
  تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae)  PDF    دانلود : 6382
  زکیه احمدی ; علی افشاری ; شعبانعلی مافی پاشاکلایی ; محسن یزدانیان 467-475
  بازدید: 426
  تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) بر اساس مدل های رگرسیونی  PDF    دانلود : 4238
  ریحانه عسگرپور ; سجاد میجانی ; رضا قربانی 476-483
  بازدید: 522
  تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز  PDF    دانلود : 5620
  حمیدرضا محمددوست چمن آباد ; علی اصغری 484-490
  بازدید: 455
  بررسی کارایی نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kueheniella Zell . در میوه خرمای رقم سایر به روش اسپکتروفتومتری  PDF    دانلود : 6461
  مسعود لطفیان ; بهار راد ; محسن قمری 491-510
  بازدید: 343
  ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت در (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 3795
  فرشته آهنگرانی فرهانی ; علی قنبری ; مهدی راستگو ; ابراهیم ایزدی دربندی 502-508
  بازدید: 438
  (مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ چند گونه علف هرز  PDF    دانلود : 4906
  ابراهیم کازرونی منفرد ; سمیه تكاسی ; محمد بنایان اول 509-512
  بازدید: 438
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ گندم در شرایط اقلیمی شوشتر  PDF    دانلود : 5852
  فرج سعدی ال کثیر ; عادل مدحج ; روزبه فرهودی 509-512
  بازدید: 678
  (مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی تغییرات فصلی جمعیت سوسک چوبخوار Chrysobothris affinis (Col., Buprestidae) روی درختان برهان فضای سبز در اهواز  PDF    دانلود : 6162
  فاطمه یاراحمدی ; علی رجب پور ; علی اصغر سراج 516-519
  بازدید: 488
  (مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز تلخه مزارع گندم آبی و دیم  PDF    دانلود : 6738
  شایلین لطفی ; مجید رحیمی زاده 520-522
  بازدید: 635
  abstract  PDF    دانلود : 3532
  A A
  بازدید: 751
  تصویر جلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 1466
  T T
  بازدید: 338