نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris)  PDF    دانلود : 5451
  حمید افضل نیا ; علیرضا قائمی ; محمد بازوبندی ; علیرضا باقری 266-275
  بازدید: 1146
  ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 6069
  بهاره رمضانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 276-285
  بازدید: 635
  ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)  PDF    دانلود : 4951
  مرتضی قربانی ; حمید روحانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; یونس رضائی دانش ; امین میرشمسی 286-293
  بازدید: 570
  استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه  PDF    دانلود : 4894
  مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رضا ملک آرا ; حسین توکلی 294-300
  بازدید: 431
  مقاومت برخی ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae  PDF    دانلود : 5835
  عباس خانیزاد ; وریا ویسانی ; حسن احمدی 301-307
  بازدید: 667
  رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)  PDF    دانلود : 5847
  مرجان اختلاط ; بهزاد حبیب پور ; فرحان کچیلی 308-315
  بازدید: 341
  مطالعه تغییرات فصلی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana Lep: Tortricidae)) و تاثیر غلظت‌های فرمون جنسی و رقم انگور میزبان در میزان جلب حشرات کامل در استان کردستان  PDF    دانلود : 7719
  سعدی رایگان ; جواد ناظمی رفیع ; پیتر ویتزگال ; امین صادقی 316-323
  بازدید: 361
  تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک  PDF    دانلود : 6395
  معصومه نعمت پور ; نعمت اله پیردشتی ; محمد یعقوبی خانقاهی 324-332
  بازدید: 473
  ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار  PDF    دانلود : 6961
  فرزاد مجیدی شیل سر ; مهرداد عمواقلی طبری ; محمدعلی امینی خلف بادام 333-341
  بازدید: 446
  بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)  PDF    دانلود : 6431
  الهام الهی فرد ; سجاد میجانی ; سیروس خیراندیش ; ابراهیم کازرونی منفرد ; سمیه تکاسی 342-350
  بازدید: 725
  بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)  PDF    دانلود : 4716
  رحمان خاکزاد ; رضا ولی اله پور ; عبدالقیوم قلی پوری ; نورمحمد نظری 351-367
  بازدید: 376
  مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 8837
  معصومه چاووشی ثانی ; سالار جمالی ; حسین طاهری ; سید اکبر خداپرست 368-376
  بازدید: 688
  تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)  PDF    دانلود : 6909
  حسین پورعسگری ; حمیدرضا صراف معیری ; اورنگ کاوسی 377-385
  بازدید: 422
  اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز  PDF    دانلود : 3652
  مریم سمائی ; مهدی راستگو ; محمدحسن راشد محصل ; علی قنبری 386-394
  بازدید: 358
  ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)  PDF    دانلود : 5921
  (مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان ; سعید جاهدی پور ; محمدحسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی 395-398
  بازدید: 364
  شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 4141
  (مقاله کوتاه پژوهشی)مجید شاهی بجستانی ; بهروز جعفرپور ; محسن مهرور 399-401
  بازدید: 437
  مقایسه کمیت و کیفیت روشهای مختلف استخراج دی ان ای از زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus به روش اسپکتروفتومتری  PDF    دانلود : 7035
  (مقاله کوتاه پژوهشی)سمیه رحیمی کلده ; رضا حسینی ; جلیل حاجی زاده 402-406
  بازدید: 568
  abstract  PDF    دانلود : 5488
  Abstract AbیTract 36-52
  بازدید: 743
  تصویر جلد نشریه  PDF    دانلود : 3262
  تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
  بازدید: 334