دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 2603 صفحه 266-275 PDF
تعداد مشاهده : 803 صفحه 276-285 PDF
تعداد مشاهده : 816 صفحه 286-293 PDF
تعداد مشاهده : 817 صفحه 301-307 PDF
تعداد مشاهده : 430 صفحه 308-315 PDF

تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

معصومه نعمت پور; نعمت اله پیردشتی; محمد یعقوبی خانقاهی
تعداد مشاهده : 603 صفحه 324-332 PDF

ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

فرزاد مجیدی شیل سر; مهرداد عمواقلی طبری; محمدعلی امینی خلف بادام
تعداد مشاهده : 797 صفحه 333-341 PDF

بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

الهام الهی فرد; سجاد میجانی; سیروس خیراندیش; ابراهیم کازرونی منفرد; سمیه تکاسی
تعداد مشاهده : 1067 صفحه 342-350 PDF

بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

رحمان خاکزاد; رضا ولی اله پور; عبدالقیوم قلی پوری; نورمحمد نظری
تعداد مشاهده : 435 صفحه 351-367 PDF

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

معصومه چاووشی ثانی; سالار جمالی; حسین طاهری; سید اکبر خداپرست
تعداد مشاهده : 1227 صفحه 368-376 PDF
تعداد مشاهده : 525 صفحه 377-385 PDF
تعداد مشاهده : 452 صفحه 386-394 PDF

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

(مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان; سعید جاهدی پور; محمدحسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 421 صفحه 395-398 PDF
تعداد مشاهده : 509 صفحه 399-401 PDF
تعداد مشاهده : 706 صفحه 402-406 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 807 صفحه 36-52 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 363 PDF