دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 673 صفحه 168-159 PDF
تعداد مشاهده : 497 صفحه 176-169 PDF
تعداد مشاهده : 586 صفحه 177-184 PDF

بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

رضا ولی اله پور; سید علی میر ساداتی; حمید صالحیان; رحمن خاکزاد; شعبانعلی مافی; مرتضی نورعلیزاده
تعداد مشاهده : 985 صفحه 200-207 PDF
تعداد مشاهده : 599 صفحه 215-221 PDF

مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

مجید عباس پور; علی اصغر چیت بند; محمد رجب زاده; ابراهیم گنجی مقدم
تعداد مشاهده : 849 صفحه 222-230 PDF
تعداد مشاهده : 663 صفحه 231-237 PDF

ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو

خدیجه عباسی; سعید عباسی; خلیل بردی فتوحی فر; روح اله شریفی
تعداد مشاهده : 779 صفحه 238-245 PDF
تعداد مشاهده : 551 صفحه 246-254 PDF
تعداد مشاهده : 562 صفحه 263-265 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 786 صفحه 19-35 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 366 PDF