دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

فاطمه آزاددیسفانی; حمید روحانی; ماهرخ فلاحتی رستگار; عصمت مهدیخانی مقدم

مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک

شبنم آرچین; حمید رحیمیان مشهدی; مصطفی اویسی; رضا توکل افشاری

مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه

سعیده قهرمانی نژاد; معصومه شایان مهر; الهام یوسفی لفورکی

a

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه