دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

فاطمه آزاددیسفانی; حمید روحانی; ماهرخ فلاحتی رستگار; عصمت مهدیخانی مقدم
تعداد مشاهده : 807 صفحه 1-10 PDF
تعداد مشاهده : 449 صفحه 11-17 PDF

تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته

حمید حاج محمدی; حسن صدرنیا; محمدحسین عباسپور فرد
تعداد مشاهده : 673 صفحه 18-25 PDF
تعداد مشاهده : 709 صفحه 26-36 PDF
تعداد مشاهده : 713 صفحه 55-63 PDF
تعداد مشاهده : 626 صفحه 96-100 PDF

مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک

شبنم آرچین; حمید رحیمیان مشهدی; مصطفی اویسی; رضا توکل افشاری
تعداد مشاهده : 647 صفحه 111-117 PDF
تعداد مشاهده : 779 صفحه 128-131 PDF

مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه

سعیده قهرمانی نژاد; معصومه شایان مهر; الهام یوسفی لفورکی
تعداد مشاهده : 558 صفحه 136-138 PDF

a

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 801 صفحه 1-18 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 402 PDF