نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد


صفحات: 744-753

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.56235

چکیده
اولین گام در مطالعات تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی گونه‌های موجود در منطقه می‌باشد. به منظور شناسایی کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان استیگمایان در شهرستان مشهد در فصول مختلف سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ضمن بازدید از مناطق مختلف شهرستان مشهد اقدام به جمع آوری نمونه‌های خاک از بوم نظام‌های کشاورزی شد. پس از حمل نمونه‌های خاک به آزمایشگاه با استفاده از قیف برلیز– تولگرین نمونه‌های کنه استخراج و بدن آنها با استفاده از محلول نسبیت شفاف شدند.کنه‌های شفاف شده روی لام‌های میکروسکوپی داخل محلول هویر تثبیت و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. در نتیجه تعداد ۲۰ گونه از ۱۱ خانواده شناسایی شدند. جنس و گونه‌هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده‌اند به ترتیب برای فون استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد جدید هستند. فهرست گونه‌های شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر می‌باشد :
Ameroseidae: Ameroseius plumosus*(Oudemans, ۱۹۰۲), A.parplumosus*(Nasr & Abou-Awad, ۱۹۸۶); Ascidae: Arctoseius cetratus (Sellnick, ۱۹۴۰); Halolaelapidae: Halolaelaps sp.; Laelapidae: Gaeololaelaps asperatus (Berlese, ۱۹۰۴), G.angustus (Karg, ۱۹۶۵), G.queenslandicus (Womersley, ۱۹۵۶), G.sclerotarsus (Costa, ۱۹۶۸), Laelaspisella canestrinii* (Berlese, ۱۹۰۳), Haemolaelaps casalis (Berlese, ۱۸۸۷); Macrochelidae: Macrocheles glaber* (Müller, ۱۸۶۰); Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller, ۱۸۵۹); Pachylaelapidae: Onchodellus karawaiewi **(Berlese, ۱۹۲۰), Pachylaelaps sp.; Parasitidae: Parasitus fimetorum**(Berlese, ۱۹۰۴), P.consanguineus (Oudemans & Voigts, ۱۹۰۴), Pergamasus falculiger* (Berlese, ۱۹۰۶); Rhodacaridae: Multidentorhodacarus denticulatus *(Berlese, ۱۹۲۰); Urodinychidae:Uroobovella marginata** (Koch, ۱۸۳۹); Uropodidae: Uropoda orbicularis* (Müller, ۱۷۷۶).

کلمات کلیدی:   فون; Parasitiformes; تنوع; خراسان رضوی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 127

بازدید: 167

تاریخ دریافت: 1395/03/05 , تاریخ پذیرش: 1395/07/28 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )