نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه


صفحات: 727-743

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.55216

چکیده
ایجاد و گسترش فضای سبز یکی از روش های کاهش نسبی آلودگی هوا است. درختان زبان گنجشک یکی از گزینه‌های مناسب برای سایه گستری در فضای سبز می باشند. پسیل زبان گنجشک از جمله آفات مهم درخت زبان گنجشک می باشد که خسارت زیادی از طریق مکیدن شیره ی گیاهی و ایجاد گال های برگی روی این درخت ایجاد می کند. در این پژوهش با انجام نمونه برداری های منظم و هفتگی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی آفت با استفاده از مدل های قانون توان تیلور و شاخص آیوائو محاسبه شد. کنترل آفت در دو فصل زمستان و بهار انجام شد. از سم استامی-پراید و روغن ولک در فصل زمستان برای کنترل تخم های این آفت استفاده شد، این مطالعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار در سال ۱۳۹۳ در شهر کرمانشاه در فضای سبز دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد. در فصل بهار هم از تلفیق سموم استامی-پراید و ایمیداکلوپراید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار جهت کنترل آفت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که روی همه ی سنین پورگی، روغن ولک نتیجه ی بهتری نسبت به سم استامی پراید داشت و جهت کنترل تخم‏های P. discrepans در فصل زمستان مناسب بود. در سمپاشی فصل بهار علیه پوره ها تلفیق حشره کش ایمیداکلوپراید + کارت زرد چسبنده جهت کنترل آفت مؤثرتر از بقیه ی تیمارها نشان داد.

کلمات کلیدی:   شهرسازی; عملیات سمپاشی; فراوانی; کارت های چسبنده; مدیریت آفات; نوسانات جمعیت; Psyllopsis discrepans

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 117

بازدید: 138

تاریخ دریافت: 1395/01/29 , تاریخ پذیرش: 1395/07/19 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )