نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی


صفحات: 963-701

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.54379

چکیده
محلب پایه مهمی برای گیلاس و آلبالو محسوب می‌شود. این پایه در خاک‌های سبک‌، آهکی‌، سنگلاخی که پایه گیلاس سازگاری خوبی ندارد، از سازگاری خوبی برخوردار است‌. اما به پوسیدگی ریشه ناشی از فایتوفتورا حساس می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی عکس العمل ۳۰ ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از چهار گونه قارچ فایتوفتورا (P.cactorum، P.nicotinae ،P.citricola و‌P.citrophthora) بر اساس روش‌های آزمایشگاهی، اجرا گردید. در این پژوهش، ارزیابی های آزمایشگاهی شامل اندازه گیری میزان فعالیت گونههای مختلف فایتوفتورا روی سرشاخه‌های بریده جوان، دوساله و چندساله چوبی شده ژنوتیپ‌های مورد نظر، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. نتایج ارزیابی سر‌شاخه‌های جوان، دوساله و چند‌ساله ژنوتیپ‌های محلب نسبت به گونه‌های P.nicotianae، P.citricola،P.cactorum و P.citrophthora وجود پتانسیل مقاومت به گونه‌های فوق را در بین ژنوتیپ‌های ۱۰۰، ۱۲۴، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۸۸، ۱۹۵ ،۱۹۹، ۲۲۴، ۲۶۶ و ۲۶۵ نشان داد. نتایج کلی این تحقیق نشان داد، بیماری‌زا‌ترین گونه‌های فایتوفتورا روی ژنوتیپ‌های محلب P.citricola و P.cactorum بودند و سه ژنوتیپ ۲۶۶، ۲۲۴ و ۱۸۸ بالاترین پتانسیل مقاومت به گونه‌های P.nicotianae،P.citricola، P.cactorum و P.citrophthora را داشتند.

کلمات کلیدی:   پوسیدگی طوقه و ریشه; فایتوفتورا; محلب; مقاومت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 133

بازدید: 137

تاریخ دریافت: 1394/12/16 , تاریخ پذیرش: 1395/03/23 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )