نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها


صفحات: 718-726

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.53965

چکیده
سفید بالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Westwood)، یکی از مهم ترین آفات گلخانه ای دنیا و از جمله آفات مهم رز در ایران به شمار می رود. با توجه به اهمیت روغن ها در امر کنترل تلفیقی این آفت، در این مطالعه امکان کنترل سفید بالک گلخانه ای رز با استفاده از دو روش شامل مقایسه تلفات روغن ها و حشره کش های رایج در شرایط گلخانه ای در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۲۰ تیمار، ۳ بلوک با ۴ کرت آزمایشی و همچنین زیست سنجی روغن های چریش، سیتووت و ولک روی مراحل پورگی دوم تا چهارم و مرحله حشره بالغ این آفت انجام گرفت. زیست‌سنجی دلتامترین روی حشره بالغ و بپروفزین روی پوره ها و نرخ سینرژیستی هر سه روغن روی دلتامترین و بپروفزین برآورد شد. در زیست‌سنجی از قفس شفاف پلاستیکی حاوی سه برگچه متصل به بوته و محتوی ۳۰ پوره و همچنین ۳۰ حشره بالغ استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تلفات روغن ها و حشره کش ها، بهترین تیمار در کنترل سفید بالک بالغ و پوره ها استفاده از مخلوط روغن دانه چریش ml/L ۱ همراه محلول ml/L۵/۰ دلتامترین بود که به ترتیب منجر به ۷۲/۹۱ و ۷۹/۹۰ درصد تلفات شد. نتایج حاصل از زیست‌سنجی نشان داد که Lc۵۰ مخلوط دلتامترین با روغن های چریش، سیتووت و ولک برای حشره بالغ به ترتیب با ۵۵/۴۱۷، ۵۱/۲۹۰ و ۰۷/۶۳۹ پی پی ام می باشد. نرخ سینرژیستی روغن های چریش، سیتووت و ولک روی دلتامترین در مرگ و میر حشرات بالغ به ترتیب ۶۲/۳، ۴۵/۵ و ۵۶/۲ برآورد گردید. بیش ترین اثر سینرژیستی محلول بپروفزین در کنترل پوره ها در مخلوط با سیتووت و بعد از آن روغن های چریش و ولک به ترتیب با نرخ سینرژیستی ۲۴/۷ ۸۶/۴ و ۵۵/۳ مشاهده گردید. همچنین Lc۵۰ بپروفزین مخلوط با روغن های چریش، سیتووت و ولک برای پوره ها به ترتیب ۲۶/۲۱۷، ۳۲/۱۷۷ و ۵۶/۵۵۹ پی پی ام ثبت شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مخلوط روغن های سیتووت، چریش یا ولک با دلتامترین برای کنترل شیمیایی حشرات بالغ و مخلوط روغن های مذکور با بپروفزین برای کنترل پوره ها در قالب کنترل تلفیقی این آفت قابل توصیه است.

کلمات کلیدی:   اثر سینرژیستی; آفت کش ها; سفید بالک گلخانه; رز; روغن ها

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 133

بازدید: 129

تاریخ دریافت: 1394/11/29 , تاریخ پذیرش: 1395/09/17 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )