نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار


صفحات: 754-756

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.53913

چکیده
در تحقیق حاضر کارایی ۴۵ جدایه اندوفیت بر درصد جوانه زنی بذر در مرحله اولیه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی بذر به ترتیب مربوط به جدایه هایEn۳ (۹۵ درصد) و En۲ (۶۶ درصد) در مقایسه با کنترل می باشد. جدایه های En۱ و En۲ نیز بالاترین شاخص ویگور را به خود اختصاص دادند. هفت جدایه انتخابی در مرحله اول، از نظر افزایش پارامترهای رشدی خیار در شرایط گلخانه مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها در گیاهان تیمار شده با باکتری های اندوفیت نشان داد که جدایه En۱، افزایش ۶۰% طول ریشه و ساقه نسبت به گیاه کنترل را موجب می گردد. همچنین با بکارگیری جدایه En۶، میزان وزن تر ساقه و ریشه به ترتیب به صورت ۶/۸۴ و ۸/۵۵ % نسبت به شاهد سالم، افزایش یافت. بر اساس نتایج مولکولی، جدایه های En۱ و En۶ منتخب در آزمون گلخانه، به ترتیب متعلق به گونه های sp. Acinetobacter و Pseudomonas rhodesiae می‌باشند. این اولین گزارش از جداسازی این گونه ها از خیار در کشور می باشد. بررسی های تکمیلی جهت کاربرد گونه های مذکور به صورت تکی و یا ترکیبی در شرایط گلخانه و مزرعه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:   باکتری های اندوفیت; پارامترهای رشدی; گلخانه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 114

بازدید: 138

تاریخ دریافت: 1394/11/27 , تاریخ پذیرش: 1395/11/05 , تاریخ انتشار: 1395/11/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )