نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)


صفحات: 709-717

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.53205

چکیده
زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae)از نظر فناوری تولید انبوه، وسعت کاربرد، انتشار وسیع جغرافیایی و استعداد بینظیر در سازگاری نسبت به شرایط مختلف اقلیمی، دارای جایگاه ممتازی است و به راحتی روی بید آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)، پرورش داده می‌شود. به منظور بهینهسازی پرورش انبوه زنبور پارازیتویید، تأثیر رژیم‌های غذایی بید آرد (رژیم I- آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین؛ رژیم II- آرد گندم، سبوس، آرد جو، مخمر و گلیسرین؛ رژیم III- آرد جو، مخمر نان و گلیسرین و رژیم IV- آرد گندم، آرد جو و آرد ذرت) بر شایستگی زنبور پارازیتویید، در دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی در نسل دوم و چهارم مطالعه شد. بر اساس نتایج، تیمار II، و III، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پارازیتیسم را در نسل چهار داشتند. درصد ظهور افراد کامل پارازیتویید در تیمارهای III و II در نسل چهارم نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. به طور جداگانه در هر دو نسل (نسل دوم و چهارم) مورد مطالعه، نسبت جنسی زنبورهای ماده تفاوت معنی‌داری در تیمارهای مختلف نداشت. تیمار II باعث افزایش طول دوره زندگی و نرخ پارازیتیسم زنبور شد که با استناد به نتایج، تیمار II برای پرورش زنبور پارازیتویید T. brasiccae پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی:   آرد گندم; پارازیتیسم; طول دوره زندگی; کنترل بیولوژیک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 108

بازدید: 146

تاریخ دریافت: 1394/10/30 , تاریخ پذیرش: 1395/08/26 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )