نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی


صفحات: 677-683

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.53099

چکیده
آزمایشی گلخانه‏ای به منظور بررسی اثر رقابتی تراکم های مختلف خردل وحشی در مقابل کلزا در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با استفاده از سری‏های جایگزینی که در آن خردل وحشی و کلزا به ترتیب در نسبت های مختلف از ۸:۰، ۶:۲، ۴:۴، ۲:۶ و ۰:۸ با مجموع ۸ بوته در هر گلدان کاشته شدند، انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر وزن خشک، ارتفاع، تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف و عملکرد در کلزا در کشت خالص آن به دست آمد. حضور ۲۵ و ۷۵ درصدی خردل وحشی در ترکیب کشت، عملکرد کلزا را به ترتیب تا ۵۰ و ۹۶ درصد کاهش داد. ارزیابی کلی از عملکرد نسبی نشان داد که هر دو گونه به روش مشابهی از منابع بهره برداری نموده و از این رو دارای اثرات آنتاگونیستی متقابل هستند. ضریب رقابت نسبی کلزا در برابر خردل وحشی تنها در نسبت ۲:۶ بیشتر از دیگر نسبت‏های گیاهی بود. از طرفی شاخص رقابت نشان داد که خردل از توانایی رقابتی بالاتری نسبت به کلزا برخوردار بوده و مدیریت این علف هرز در مراحل ابتدایی رشد کلزا برای حصول عملکرد مطلوب امری اجتناب ناپذیر است.

کلمات کلیدی:   تراکم; ضریب رقابت نسبی; عملکرد نسبی; وزن خشک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 99

بازدید: 158

تاریخ دریافت: 1394/10/27 , تاریخ پذیرش: 1395/08/03 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )