نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارایی قارچ Beauveria bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) با روش سطح پاسخ


صفحات: 684-692

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.52462

چکیده
شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) یکی از آفات بسیار مهم محصولات انباری و کندوهای عسل است که برای کنترل آن از سموم شیمیایی استفاده می شود. در این پژوهش روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه غلظت های مختلف کنیدی قارچ Beauveria bassiana جهت دستیابی به بیشینه مرگ و میر مورد بررسی و تأثیر فاکتورهای دما (۳۵-۲۵ درجه سانتی گراد)، رطوبت (۸۰-۷۰ درصد) و غلظت-های ۱۰۸×۱ -۱۰۶×۱ کنیدی/میلی لیتر بر روی میزان مرگ و میر لارو سن پنجم شب پره موم خوار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی و روش سطح پاسخ، انجام شد. بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه جهت دستیابی به بیشینه مرگ و میر لارو سن پنج به ترتیب دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت ۷۵ درصد و غلظت ۱۰۸×۱ کنیدی/میلی لیتر تعیین گردید. نتایج آزمایش، بیانگر تأثیرات خطی و درجه دوم غلظت مصرفی و دما روی مرگ و میر لارو سن پنج شب پره موم خوار بزرگ بود.

کلمات کلیدی:   روش سطح پاسخ;Beauveria bassiana; Galleria mellonella

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 112

بازدید: 198

تاریخ دریافت: 1394/10/05 , تاریخ پذیرش: 1395/10/04 , تاریخ انتشار: 1395/10/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )