نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن


صفحات: 664-676

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.52258

چکیده
به منظور بررسی اثر کنترل کامل علف های هرز به وسیله وجین دستی و همچنین دو ترکیب علف کش انتخابی در مبارزه با علف های هرز پهن برگ چغندرقند در سطوح مختلف مصرف نیتروژن بر میزان عملکرد و خصوصیات کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال ۱۳۹۳ در شهرستان تربت جام بصورت طرح آماری کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل ۴ سطح مختلف نیتروژن (۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی، استفاده از تیمارهای علف کشی کلریدازون + فن مدیفام (هر یک به مقدار ۵ کیلوگرم در هکتار) و متامیترون + فن مدیفام (هر یک به مقدار ۵ کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. چهار هفته پس از اعمال تیمارها، نمونه برداری از علف هرز و گیاه زراعی با استفاده از کوادرات ۵/۰× ۵/۰ از خطوط وسط هر کرت انجام شد. نمونه ها پس از برداشت برای تعیین وزن خشک، در آون با ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت خشک و سپس وزن شدند. در برداشت نهایی، نمونه برداری از نیمه انتهایی خطوط وسط هر کرت انجام برداشت شده و جهت تعیین عیار، نیتروژن مضره، سدیم، پتاسیم با استفاده از دستگاه بتالایزر به آزمایشگاه بخش چغندرقند مرکز تحقیفات کشاورزی انتقال یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاربرد کود ازته و تیمارهای علف کشی، اختلاف معنی داری با هم در سطوح پنج و یک درصد داشتند. بر اساس نتایج حاصل شده، تراکم علف هرز تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن قرار نگرفت در حالی که افزایش نیتروژن مصرفی باعث افزایش وزن خشک علف های هرز در واحد سطح شد، بطوری که بالاترین آن در تیمار کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه عدم وجین علف های هرز به مقدار ۲۹۲ گرم در هر متر مربع حاصل شد. بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند مربوط به تیمار کنترل کامل علف های هرز و کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار ۵۶۹۸۰ کیلوگرم در هکتار بود. در بین تیمارهای کنترل شیمیایی علف های هرز، بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند در تیمار علف کش متامیترون + فن مدیفام و مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان ۴۷۸۸۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بیشترین عملکرد قند خالص به ترتیب در ترکیب تیماری کنترل کامل علف های هرز و کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن به میزان ۹۷۶۰ کیلوگرم در هکتار و نیز استفاده از علف‌کش متامیترون + فن مدیفام همراه با کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار ۷۷۲۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین بالاترین درصد قند خالص و ناخالص در تیمار عدم کاربرد نیتروژن به همراه عدم کنترل علف-های هرز به ترتیب به مقدار ۷۱/۱۸ و ۳۴/۲۱ درصد حاصل شد.

کلمات کلیدی:   علف کش چغندرقند; علف هرز پهن برگ; عملکرد قند; وجین دستی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 160

بازدید: 319

تاریخ دریافت: 1394/09/27 , تاریخ پذیرش: 1395/08/03 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )