نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان


صفحات: 654-663

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.51762

چکیده
بیماری های گیاهی ناشی از جمینی ویروس ها (Geminiviruses) از محدودیت های مهم تولید حبوبات در دنیا می باشند. با توجه به اهمیت استان زنجان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق کشت لوبیا، در این تحقیق به منظور تعیین نوع و پراکندگی جمینی ویروس/های مولد بیماری در لوبیا، از مناطق عمده لوبیاکاری استان زنجان نمونه های گیاهی با توجه به علایمی مثل موزائیک طلایی، پیچیدگی، بدشکلی، تاولی، زردی برگ ها و کوتولگی بوته جمع آوری شد. پس از استخراج دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید (deoxyribonucleic acid; DNA)، آلودگی ویروسی در نمونه ها با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز و آغازگر های دجنره PAL۱V ۱۹۷۸/ PAR۱C ۴۹۶ و Primer B/ Primer V۱۸۱ بررسی گردید. با توجه به نتایج واکنش زنجیره‌ای پلی مراز و نوع علایم، چهار نمونه انتخاب و برای تأیید آلودگی و تکثیر ژنوم کامل ویروس از واکنش تکثیر دایره غلتان استفاده شد. سپس الگوی برشی DNA با استفاده از سه آنزیم برشی EcoRI،EcoRV و Pst۱ مشخص گردید و بر این اساس قطعه ۲۸۰۰ جفت بازی برش یافته با آنزیم EcoRI مربوط به نمونه S۳۷ انتخاب و در ناقل ژنی مناسب همسانه سازی و توالی یابی شد. بررسی توالی مذکور نشان داد که قطعه تکثیر یافته شباهت بالایی (۹۸ درصد) به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus) جدا شده از چغندر قند دارد ولی شباهت کمتری (۸۹ درصد) به جدایه این ویروس از لوبیا در خراسان رضوی دارد. این نتایج بیان گر گسترش وسیع ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران و همچنین وجود تنوع در جدایه های این ویروس در یک میزبان می باشد.

کلمات کلیدی:   جمینی ویروس ها; چغندرقند; زنجان; لوبیا; ویروس ایرانی پیچیدگی بوته

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 119

بازدید: 114

تاریخ دریافت: 1394/09/07 , تاریخ پذیرش: 1395/09/28 , تاریخ انتشار: 1395/09/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )