نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina و استخراج مواد مؤثره آن ها


صفحات: 622-628

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50722

چکیده
قارچ Macrophomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا می باشد. این بیماری یکی از مهم ترین بیماری های سویا در شمال کشور است. این پاتوژن دامنه میزبانی وسیعی دارد و بیش از ۵۰۰ گونه گیاهی از ۷۵ خانواده از جمله خانواده پروانه آسا را مورد حمله قرار می دهد. با توجه به اثر قارچ کشی عصاره ی گیاه آقطی (Sambucus ebulus)، در این بررسی عصاره های آبی و الکلی آن استخراج و اثر غلظت های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد آنها در کنترل قارچ M. phaseolina در شرایط آزمایشگاه مطالعه گردید. در این تحقیق، اثر ضدقارچی عصاره آبی مشاهده نشد اما غلظت های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد عصاره الکلی این گیاه به ترتیب با ۲۵/۳۹ ، ۶۷ و ۱۰۰ درصد، اثرات بازدارندگی خوبی (نسبت به شاهد) بر رشد میسلیوم قارچM. phaseolina نشان دادند. همچنین در غلظت ۲۰ و ۳۰ درصد عصاره الکلی، تشکیل اسکلروت مشاهده نشد و در غلظت ۱۰ درصد نیز میزان تشکیل اسکلروت کاهش یافت. به منظور شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره الکلی از دستگاهGC/MS استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، ۲۷ ترکیب شیمیایی، شناسایی شدند که اجزاء اصلی شامل فتالات ها (۳/۵۴%)، اسیدهای چرب و مشتقات آن (۶۱/۲۶%)، ترپنوئیدها (۶۵/۲%)، دی ترپن های الکلی (۰۹/۲%)، مشتقات فنلی (۵۸/۱%)، فیتواسترول ها (۳۸/۳%) و سیکلوآلکان ها (۳۸/۰%) بودند. با توجه به اثرات ضدقارچی این ترکیبات، پتانیسل بالای ضد قارچی عصاره الکلی قابل توجیه می باشد. این تحقیق اولین بار است که در ایران انجام می شود.

کلمات کلیدی:   عصاره گیاهی;GC/MS ;Macrophomina phaseolina ; Sambucus ebulus

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 148

بازدید: 230

تاریخ دریافت: 1394/07/27 , تاریخ پذیرش: 1394/12/24 , تاریخ انتشار: 1395/02/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )