نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مطالعه توانایی و تحمل رقابت ۱۸ رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)


صفحات: 629-638

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50675

چکیده
واکنش ارقام مختلف گندم به رقابت علف های هرز متفاوت است. این آزمایش نیز به منظور بررسی توان و تحمل رقابتی ۱۸ رقم گندم در حضور علف هرز خردل وحشی در سال ۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱۸ رقم گندم (البرز، الوند، کرج ۳، مغان ۳، MS-۸۱-۱۴، فلات، قدس، نیک نژاد، سپاهان، روشن، گلستان، آزادی، کرخه، شاه پسند، بم، شهریار، یارواروس و سرخ تخم) بودند که در تداخل با تک بوته علف هرز خردل وحشی رشد می کردند. نتایج نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم واکنش های متفاوتی نسبت به رقابت خردل وحشی نشان می دهند. عملکرد دانه ارقام گندم بین ۳/۲۸۱ تا ۳/۶۷۰ گرم در متر مربع متغیر بود و ارقام بم، MS-۸۱-۱۴ و یارواروس بیشترین (به ترتیب ۱/۶۱۱، ۷/۶۷۰ و ۹/۶۰۵ گرم در متر مربع) و رقم روشن (۸/۲۸۱ گرم در متر مربع) کمترین عملکرد دانه را داشتند. تأثیر بازدارندگی ارقام گندم بر رشد و نمو خردل وحشی نیز متفاوت بود، به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی بر خردل وحشی را ارقام بم، الوند و MS-۸۱-۱۴ داشتند و در رقابت این ارقام وزن خشک خردل وحشی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان می دهد که کاهش عملکرد ارقام گندم در رقابت با خردل وحشی متفاوت است بطوری که ارقام بم، الوند و MS-۸۱-۱۴ عملکرد بالاتر و وزن خشک خردل وحشی کمتری تولید کردند که نشان می‌دهد از توان رقابتی بالاتری برخوردار هستند و می توان از این ویژگی در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز و اصلاح ارقام استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   اصلاح ارقام;کشاورزی پایدار; کاهش عملکرد; مدیریت غیرشیمیایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 127

بازدید: 207

تاریخ دریافت: 1394/07/25 , تاریخ پذیرش: 1395/02/11 , تاریخ انتشار: 1395/02/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )