نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران


صفحات: 639-645

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50484

چکیده
ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) یکی از بیمارگرهای بسیار مهم و خسارت زا در مناطق کشت ذرت و نیشکر در دنیا است. به منظور ردیابی و شناسایی این ویروس، در سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۲ تعداد ۴۵ نمونه مشکوک به آلودگی از مزارع نیشکر و ذرت در استان مازندران جمع آوری شد. در واکنش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس (Reverse transcription-PCR, RT-PCR) با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی مربوط به ژن پروتئین پوششی، قطعه ای به طول۹۰۰ جفت باز در ۳۵ نمونه تکثیر گردید. محصول PCR مربوط به چهار جدایه پس از همسانه سازی در ناقلpTG۱۹-T ، توالی یابی شده و با سایر توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. در آنالیز فیلوژنتیکی، توالی نوکلئوتیدی ۳۶ جدایه ویروس موزائیک نیشکر در دو گروه ( I وII ) و چهار زیر گروه قرار گرفتند و جدایه های مازندران نیز در کنار جدایه های خوزستان و مصر در زیرگروه IA قرار گرفتند. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های تعیین توالی شده در ناحیه ژنی پروتئین پوششی نشان داد که چهار جدایه مازندران با سایر جدایه‌های ویروس موزائیک نیشکر بین ۷۸ تا ۹۹ % در سطح نوکلئوتیدی مشابهت دارند که بیشترین شباهت با جدایه EGY۷-۱ از مصر (بین ۶/۹۷ تا ۹۹ %) و جدایه های khzQ۸۶و khzL۶۶ از خوزستان در ایران (بین ۶/۹۶ تا ۸/۹۸ %) و کمترین شباهت با جدایه BD۸ از چین (بین ۷۸ تا ۸/۷۸ %) می باشد. همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی این چهار جدایه با یکدیگر به ترتیب بین ۹/۹۸-۹۷ و ۱۰۰-۳/۹۹ % تعیین گردید. این اولین گزارش از وجود SCMV در استان مازندران براساس ژن پروتئین پوششی است.

کلمات کلیدی:   آنالیز فیلوژنتیکی; ذرت و نیشکر; ژن پروتئین پوششی; مازندران; ویروس موزائیک نیشکر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 127

بازدید: 278

تاریخ دریافت: 1394/07/18 , تاریخ پذیرش: 1395/04/28 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )