نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن


صفحات: 595-609

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50387

چکیده
به منظور بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی تحت سطوح مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال ۱۳۹۲ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سه روش کاشت پیاز خوراکی (بذر، سوخچه و نشاء) و فاکتور دوم شامل سه سطح مختلف نیتروژن (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در طی فصل رشد حداکثر میزان رشد اویارسلام ارغوانی مربوط به روش کاشت مستقیم بذر و سطوح بالای نیتروژن بود بطوری که بعد از ۱۰ هفته پس از کاشت، بیشترین مقدار ارتفاع (۳۳/۹۲ سانتی متر)، سطح برگ (۶۵/۴۴۶ سانتی متر مربع)، وزن خشک اندام هوایی (۳۰۶/۷ گرم در بوته)، تعداد غده (۳۳/۱۵ غده در گلدان) و وزن خشک کل اندام زیرزمینی (۳۶۹/۵ گرم در بوته) در روش کاشت مستقیم بذر و سطوح بالای نیتروژن (۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. همچنین در طی فصل رشد کمترین میزان رشد این علف هرز مربوط به روش کاشت سوخچه و سطوح پایین نیتروژن (۵۰ کیلوگرم در هکتار) بود. از طرفی، نتایج این آزمایش حاکی از واکنش مثبت اویارسلام به مقادیر بالای کود نیتروژن می‏باشد و نشان می‏دهد کشاورزان با مصرف نیتروژن بیشتر غده‏دهی اویارسلام را نیز افزایش خواهند داد و این قطعاً به ضرر گیاه زراعی خواهد بود. بنابراین استفاده از روش کاشت سوخچه و سطوح متوسط نیتروژن (۵۰ و۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) در زراعت پیاز جهت به حداقل رساندن خسارت علف‌هرز اویارسلام ارغوانی توصیه می شود.

کلمات کلیدی:   رقابت; روش کاشت پیاز; غده دهی; کود نیتروژن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 96

بازدید: 187

تاریخ دریافت: 1394/07/13 , تاریخ پذیرش: 1395/01/14 , تاریخ انتشار: 1395/02/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )