نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)


صفحات: 610-621

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50213

چکیده
به منظور ارزیابی اختلاط علف کش های مورد استفاده در گندم، چند آزمایش در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۳ انجام شد. در آزمایش های گلخانه ای، اثرات تیمار خالص و مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن بر روی گونه های باریک برگ یولاف وحشی و علف قناری به عنوان گونه های محک باریک برگ در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل و با ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای نیز در قالب طرح های بلوک کامل تصادفی و با ۳ تکرار اجرا شد. با توجه به اینکه در گلخانه ED۵۰های متناسبی به دست آمد لذا از دزهای توصیه شده برای آزمایش مزرعه ای استفاده شد. نتایج آزمایش های گلخانه‌ای نشان داد که کاربرد خالص علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون و پینوکسادن بر روی یولاف وحشی و علف قناری مؤثر بود. نتایج آزمایش اختلاط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن بر روی یولاف وحشی و علف قناری نشان داد که این مخلوط دارای اثر افزایشی بر هر دو گونه می باشد. نتایج مزرعه ای نیز تقریبا هماهنگ با نتایج مزرعه ای بود به نحوی که بین نسبت‌های مختلف تفاوت معنی داری در هر دو گونه یولاف وحشی و علف قناری مشاهده نشد. نتایج عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد پارامترهای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح ۵ درصد معنی دار شد. تیمار وجین کامل و بدون وجین به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر عملکرد و اجزای عملکرد همچنین با توجه به اینکه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد بین نسبت های بکار برده شده معنی‌دار نشد نتایج این بخش نیز هماهنگ با نتایج گلخانه ای بود و نشان داد که هیچ کدام از علف-کش ها بر روی دیگری اثر نداشته است. لذا بر اساس این نتایج می توان این علف کش ها را برای افزایش طیف کنترلی علف های هرز و همچنین به تعویق انداختن مقاومت علف های هرز به صورت مخلوط بکار برد.

کلمات کلیدی:   اثر افزایشی; اثر هم افزایی; اثر هم کاهی; اختلاط علف‌کش ها

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 127

بازدید: 158

تاریخ دریافت: 1394/07/06 , تاریخ پذیرش: 1395/06/20 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )