نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری


صفحات: 587-594

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.49166

چکیده
شپشک سپردار (Hemiptera: Diaspididae) Mercetaspis halli (Green) یکی از آفات درختان میوه هسته دار در استان چهارمحال و بختیاری است که ضرورت توجه جدی به آن وجود دارد. در این پژوهش زیست شناسی آفت روی درختان بادام و هلو در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در شهرستان سامان بررسی شد. به همین منظور پس از نمونه برداری از قسمت های آلوده درختان باغ و انتقال به آزمایشگاه، جمعیت زنده شامل پوره، حشرات کامل نر و ماده شمارش و دوره زندگی آفت و تغییرات فصلی جمعیت آن نیز بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که این سپردار به روش تخم زنده زائی تولید مثل می کند و به دلیل طولانی بودن دوره تولید پوره در نسل اول در نسل های بعدی تداخل نسل بوجود می آید. در این شرایط به طور همزمان تمام مراحل زیستی حشره قابل مشاهده است. بررسی تغییرات جمعیت نیز نشان داد این آفت دارای دو نسل کامل است و گاهی نسل سوم نیز به وجود می آید که با سرد شدن هوا در مرحله پورگی تلف می شوند. این آفت زمستان را به صورت ماده کامل جفت گیری کرده در منافذ، شکاف ها و زیر پوستک ها سپری می کند.

کلمات کلیدی:   آلودگی; تغییرات جمعیت; تخم زنده زائی; شپشک سپردار; هسته داران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 97

بازدید: 205

تاریخ دریافت: 1394/05/26 , تاریخ پذیرش: 1395/02/11 , تاریخ انتشار: 1395/02/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )