نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)


صفحات: 526-572

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.43672

چکیده
به منظور ارزیابی تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا بر گل جالیز مصریOrobanche aegyptiaca. Pers) ) و تعیین اثرات آن بر رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)، آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) در ۴ سطح ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار (از بسته‌بندی تجاری) و ۲ شاهد با و بدون علف‌هرز گل جالیز بودند. نتایج نشان داد در بین تیمارهای قارچ آربسکولار مایکوریزا دو تیمار ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار در بسیاری از صفات اندازه‌گیری شده گل جالیز و گوجه‌فرنگی تفاوت معنی‌داری با شاهد با گل جالیز نداشتند. اما کاربرد تیمارهای ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار قارچ آربسکولار مایکوریزا باعث کاهش معنی‌دار صفات تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه‌فرنگی، وزن خشک گل جالیز، زمان ظهور گل جالیز در سطح خاک، نسبت وزن خشک گل جالیز به وزن خشک اندام هوایی گوجه‌فرنگی و در مقابل باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی و درصد وزن ریشه به اندام هوایی گوجه‌فرنگی شدند. بطوری که در صفات درصد وزن ریشه به وزن خشک کل گوجه فرنگی و وزن خشک اندام هوایی گوجه‌فرنگی بر تیمار شاهد بدون گل جالیز هم برتری داشتند. در مجموع با توجه به عدم وجود تفاوت معنی‌داری بین دو تیمار قارچ آربسکولار میکوریزا (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) با تیمار قارچ آربسکولار میکوریزا (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار)، انتخاب تیمار قارچ آربسکولار میکوریزا (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) با کاهش رهاسازی ترکیبات محرک جوانه‌زنی سبب کاهش صفات گل جالیز و با تقویت گیاه میزبان سبب افزایش مقدار صفات گوجه‌فرنگی خواهد شد.

کلمات کلیدی:   زمان ظهور گل; علف‌هرز انگلی; قارچ میکوریزا; گرهک; وزن خشک اندام هوائی; وزن خشک ریشه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 126

بازدید: 213

تاریخ دریافت: 1393/11/02 , تاریخ پذیرش: 1395/02/26 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )