نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره


صفحات: 573-586

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.42644

چکیده
بیماری لکه موجی با عامل Alternaria alternata یکی از بیماری‌های مهم گوجه فرنگی در استان خوزستان می‌باشد. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایههای A. alternata نمونهبرداری از مزارع گوجه فرنگی در مناطق مختلف انجام گرفت. تعداد ۶۴ جدایه جداسازی گردید. پس از جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گردید. در نهایت ۲۱ آلل در همه جمعیت‌ها شناسایی شد. میانگین تعداد آلل در هر لوکوس برابر با ۲/۴ بود. بیشترین و کمترین تعداد آلل به ترتیب مربوط به لوکوس AEM۱۳ با هشت آلل و لوکوس‌های AEM۶ وAEM۹ با دو آلل بود. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که ۸۵ درصد از تنوع ژنتیکی در بین کلیه جدایه‌ها و ۱۴ درصد، به مناطق مختلف جغرافیایی اختصاص دارد. بین جدایه‌ها از مناطق مختلف شباهت ژنتیکی بالایی وجود داشت. شباهت ژنتیکی بالا را می‌توان به مهاجرت ژن یا ژنوتیپ در اثر عوامل مختلف نسبت داد. بیشترین و کمترین تنوع درون جمعیت به ترتیب مربوط به جمعیت شوشتر و جمعیت امیدیه بود. پس از تجزیه دندروگرام داده ها بر اساس UPGMA و ضریب تشابه دایس در سطح ۶۲ درصد، جدایه‌ها در هشت گروه قرار گرفتند. وجود تنوع بالا به علت جهش، نوترکیبی و تولید مثل جنسی می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه برای اصلاح ارقام مقاوم و گسترش روش‌های کنترل بیماری لکه موجی مفید خواهد بود.

کلمات کلیدی:   شباهت ژنتیکی; لکه موجی; واریانس مولکولی; SSR

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 165

بازدید: 151

تاریخ دریافت: 1393/10/02 , تاریخ پذیرش: 1395/10/01 , تاریخ انتشار: 1395/11/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )