نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: abstractDOI: 10.22067/jpp.v28i1.36554

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4957

بازدید: 665

تاریخ دریافت: 1393/03/31 , تاریخ پذیرش: 1393/03/31 , تاریخ انتشار: 1393/03/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )