نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم


صفحات: 553-561

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.36020

چکیده
تأثیر کاربرد ماده افزودنی به‏منظور مدیریت اثر حامل آب سخت بر علف‏کش توفوردی+ ام سی پی آ در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در یک زمین چمن مخلوط ۱۰ ساله اقلیم سرد آلوده به شبدر سفید (Trifolium repens L.) در مشهد در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. فاکتور اول شامل سختی‏های صفر (آب نرم)، ۴۵، ۹۰ و ۱۸۰ ppm (Ca ۲+ +Mg۲+ ) و فاکتور دوم مقادیر صفر، دو، سه، و چهار درصد سولفات آمونیوم در آب حامل علف‏کش بود. تراکم و وزن خشک شبدر و چمن اندازه‏گیری شد. تمام سطوح سختی آب سبب کاهش کارایی علف‏کش روی شبدر شد. سولفات آمونیوم به تنهایی تأثیری بر سمیت آن نداشت بلکه در مواجهه با سختی نقش ضد آنتاگونیستی خود را ایفا نمود و اثر آنتاگونیستی کاتیون‏ها را خنثی کرد. در سختی ۴۵ ppm افزایش میزان سولفات آمونیوم در آب حامل علف‏کش تا چهار درصد به بازیابی سمیت علف‏کش کمک کرد ولی در سختی‏های ۹۰ و ۱۸۰ ppm افزایش بیش از دو درصد سولفات آمونیوم به آب حامل علف‏کش سودی در پی نداشت. علف‏کش روی چمن گیاه‌سوزی ایجاد نکرد بلکه با افزایش سولفات آمونیوم در آب نرم، چمن از آن به عنوان یک منبع غذایی بهره برد و وزن خشک آن افزایش یافت. افزایش میزان سختی تأثیری بر وزن خشک چمن نداشت و برتری عملکرد تیمار آب نرم ناشی از کنترل بهتر شبدر و تأثیر غیر مستقیم روی چمن بود.

کلمات کلیدی:   چمن; شبدر سفید; علف‏کش; ماده افزودنی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 130

بازدید: 157

تاریخ دریافت: 1393/03/17 , تاریخ پذیرش: 1395/06/28 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )