نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت


صفحات: 459-466

DOI: 10.22067/jpp.v27i4.29889

چکیده
به منظور بررسی توان رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در برابر علف های هرز ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه گیاه پوششی، سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracu L.)و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)در دو تاریخ مختلف کاشت (همزمان با گیاه ذرت و ۲۱ روز بعد از کاشت گیاه ذرت) همراه با دو شاهد (بدون وجین و با وجین) بود. در این بررسی شاخص رقابت (CI)، شاخص تحمل (AWC)، عملکرد دانه و ویژگی های مورفولوژیک ذرت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گیاهان پوششی از نظر شاخص تحمل و رقابت با علف های هرز تفاوت معنی داری وجود داشت. به طوری که کاشت ۲۱ روز بعد گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی با بیشترین شاخص رقابتی شناسایی شد. همچنین تاریخ کاشت همزمان و کاشت ۲۱ روز بعد گیاه پوششی شنبلیله دارای پایین ترین شاخص رقابتی (به ترتیب ۶۴/۰ و ۳۲/۰) بودند. تاریخ کاشت همزمان و کاشت ۲۱ روز بعد گیاه پوششی سویا و کاشت ۲۱ روز بعد لوبیا چشم بلبلی به دلیل بالا بودن میزان عملکرد دانه ذرت و کنترل مؤثر علف های هرز دارای بیشترین شاخص تحمل بودند. به طور کلی این تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت با ۳/۱۱۸۵۳ و ۴/۱۱۴۴۷ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار شاهد (با وجین) و کاشت ۲۱ روز بعد گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی بود.

کلمات کلیدی:   شاخص رقابتی، شاخص تحمل، لوبیا چشم بلبلی، سویا، شنبلیله


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154