نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: abstract


صفحات: 19-35

DOI: 10.22067/jpp.v27i2.24582

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5337

بازدید: 715

تاریخ دریافت: 1392/05/15 , تاریخ پذیرش: 1392/05/15 , تاریخ انتشار: 1392/05/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )