نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: ABSTRACT


صفحات: 43-60

DOI: 10.22067/jpp.v26i4.18446

چکیده
ABSTRACT

کلمات کلیدی:   ABSTRACT


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5438

بازدید: 864

تاریخ دریافت: 1391/10/18 , تاریخ پذیرش: 1391/10/18 , تاریخ انتشار: 1391/10/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )