نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران


صفحات: 389-394

DOI: 10.22067/jpp.v26i4.18424

چکیده
شپشک استرالیایی یکی از آفات مهم باغ‌های مرکبات در استان مازندران و شرق گیلان است. جهت بررسی زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت آفت در غرب استان مازندران، تعداد۱۰ درخت پرتقال تامپسون ناول، Citrus sinensis L. به طور تصادفی انتخاب گردید. هر ده روز یکبار از هر درخت سه سرشاخه به‌طول ۱۰ سانتی‌متر جدا و مراحل مختلف آفت در آزمایشگاه به تفکیک شمارش شد. نتایج مشخص نمود که شپشک در غرب مازندران دو تا سه نسل در سال دارد. در دو سال اول بررسی تغییرات جمعیت شپشک، در نسل اول پوره‌های سن یک از اوایل خرداد ماه ظاهر شده و در اواسط تیرماه به اوج جمعیت خود رسیدند، اما در سال سوم این اوج جمعیت پوره سن اول در اواخر خرداد ماه مشاهده شد. در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، نسل دوم پوره‌های سن یک در اوایل شهریور ماه ظاهر شده و در اوایل مهر ماه به اوج خود رسید، اما نظر به سه نسلی بودن شپشک در سال ۱۳۸۴، اوج جمعیت نسل دوم و سوم پوره سن اول در اواخر مرداد و اواسط مهر ماه مشاهده شد. میانگین زادآوری آفت ۱۰۸±۶۴۵ تخم تعیین گردید. مدت زمان مرحله تفریخ تخم، ۲±۱۲ روز و طول دوره رشدی پوره‌های سن اول و دوم در شرایط طبیعی به ترتیب ۴±۱۷ و ۳±۲۰ روز تعیین شد. این شپشک به صورت پوره‌های سن دو، پوره‌های سن سوم و یا حشرات ماده کامل در سطح زیرین برگ‌ها زمستان‌گذرانی می کند. کفشدوزک استرالیایی Rodalia cardinalis Mulsant به‌عنوان شکارگر این شپشک بطور پراکنده در باغ‌های مرکبات، به ویژه باغ‌هایی که سمپاشی نمی-شوند، حضور فعال دارد.

کلمات کلیدی:   شپشک استرالیایی، تغییرات جمعیت، کفشدوزک استرالیایی، مرکبات


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8354

بازدید: 1350

تاریخ دریافت: 1391/10/18 , تاریخ پذیرش: 1391/10/18 , تاریخ انتشار: 1391/10/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )