نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان


صفحات: 355-361

DOI: 10.22067/jpp.v26i4.18419

چکیده
کرم ساقه خوار ذرت، Ostrinia nubilalis Hb.، حشره ای چندین خوار است که به عنوان مهم ترین آفت گیاه ذرت در دنیا محسوب می شود. در این تحقیق مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت در مزرعه ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان برآورد شد. آزمایش ها به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این مطالعه از صفات طول دالان عمودی، تعداد دالان عمودی و تعداد لارو درون ساقه، تعداد سوراخ در ساقه، درصد شکستگی ساقه و عملکرد برای مقایسه هیبریدهای مورد مطالعه استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین هیبریدها اختلاف معنی داری از نظر طول و تعداد دالان عمودی، تعداد لارو درون ساقه و تعداد سوراخ در ساقه وجود ندارد. اما بین هیبریدها از نظر درصد شکستگی ساقه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری به دست آمد. به طوری که هیبریدهایBC۶۶۶ ، SC۷۰۰و SC۷۰۴با بیشترین درصد شکستگی ساقه و کمترین عملکرد به عنوان حساس ترین و هیبریدهای EXP۱ و ZP۶۸۴ با داشتن کمترین درصد شکستگی ساقه و بیشترین عملکرد به عنوان مقاوم ترین هیبریدها مشخص شدند. هم چنین، بین هیبریدها از نظر عملکرد دانه و درصد ساقه های شکسته همبستگی منفی و معنی داری به دست آمد. نتایج به دست آمده از این تحقیق در کاهش خسارت آفت در گیاه ذرت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   ذرت، مقاومت، Ostrinia nubilalis، هیبرید


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8118

بازدید: 1336

تاریخ دریافت: 1391/10/18 , تاریخ پذیرش: 1391/10/18 , تاریخ انتشار: 1391/10/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )